+381 11 655 76 67
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Zaštita podataka
Prava intelektualne svojine

Pojam „web sajt“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.skifun.rs (daljem tekstu: web sajt).
Celokupan sadržaj web sajta bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, crteže, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno je vlasništvo preduzeća Ski sun & fun doo, kao nosioca prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.
Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu.
Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u web sajt. Znak i logotip Skifun (u punom obliku) zaštićeni su pravnim aktima.
Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik veb sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa korisnikom (odnosi se na agente).

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posetilac veb sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.skifun.rs ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.
Ski sun & fun doo ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova.

Ograničenje odgovornosti

Ski sun & fun doo se trudi da su podaci na web sajtu pravilni i ažurni, tako da Ski sun & fun doo, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.
Fotografije sadržane na ovom sajtu predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način putnici informišu o pojedinim smeštajnim objektima i njihovim sadržajima.
Ski sun & fun doo omogućava samo pristup sadržaju web sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada web sajta.
Ski sun & fun doo ima pravo da bez prethodnog obaveštenja promeni web sajt
Sigurnost podataka
Podaci, koje Ski sun & fun doo dobija na bilo koji način preko web sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i Ski sun & fun doo ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Generalno

Za moguće sporove oko upotrebe web sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Beogradu.
Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.
Copyright © 2013 - 2017 SKI SUN & FUN d.o.o.. Sva prava zadržana.