+381 11 655 76 67
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Opšti uslovi
Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2, a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) SKI SUN & FUN DOO iz Beograda stavlja van snage svoje Opšte uslove putovanja od 01.oktobra 2023 godine i utvrđuje Opšte uslove putovanja navedene u daljem tekstu, koji važe od  17.decembra 2023. godine. Opšti uslovi putovanja SKI SUN & FUN-a usklađeni su sa Zakonom o turizmu R Srbije i drugim važećim zakonskim propisima.
 
OPŠTI USLOVI PUTOVANJA
 

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE: Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora, putnik (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima, mogućnostima putnog osiguranja i osiguranja od otkaza aranžmana.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora o putovanju između putnika i Ski Sun & Fun DOO, kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi koje su na poseban način definisane ugovorom o putovanju ili programom putovanja. Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novo učinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra važećim. 

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu, putnik dostavlja pismenim putem, putem maila, faxa ili na internet stranicama: www.skifun.rs i www.zanimljivaputovanja.com. Putnik se za putovanje može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja SKI SUN & FUN DOO  iz Beograda (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, onda posrednik odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 40% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se najkasnije 20 dana pre početka putovanja. Ukoliko putnik u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 11, ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana ili izmena Ugovora, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru. Zaključenjem ugovora, program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile.
Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela cene aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 11, ovih Opštih uslova.


3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA SU:
* da u ugovor osim usluga predviđenih programom, unese posebne zahteve putnika sa kojima se na isključiv način saglasio; * da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju ugovora (dalje: sniženje cena)
  povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju ugovora nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu, koje nije bilo ugovoreni neposredni pružilac usluga u realizaciji programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih i nepredvidivih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
*
da saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika,
* da pre polaska na put dostavi putniku: ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora, a ako toga nema da mu dostavi: naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć putniku.
* Organizator ne odgovara za usluge pružene putniku od strane drugih lica, van programa.

* Organizator upozorava putnika, da sve usmene i bilo koje druge vrste informacije koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. 
 
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA SU:
* da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve, koji nisu obuhvaćeni programom u osnovnoj ceni. 
* da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranjima i garancijama (npr.osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći, u slučaju nesreće ili bolesti, kao i fakultativnom putnom osiguranju, snežnoj garanciji, skifun garanciji i sl.)
* da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u celosti prihvata; * da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja; * da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi)
* da isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova;
* da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni deo cene aranžmana;
* da opravdani prigovor bez odlaganja na licu mesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga;
* da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.mfa.gov.rs ) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;
* da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka sa putovanja.
4.a. PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA NA INTERNETU:  Putnik je dužan da najkasnije u roku od 1 radnog dana, uplati uslugu koju je odabrao u aplikaciji, na internet stranici agencije (www.skifun.rs ili www.zanimljivaputovanja.com). U slučaju da putnik ne uplati rezervaciju odabrane usluge u navedenom roku, njegova rezervacija će biti automatski otkazana, po sili zakona. Smatra se da je putnik pročitao Opšte uslove putovanja, program i uslove aranžmana, time što je označio na internetnoj stranici agencije, prilikom rezervacije, da ih prihvata u celosti kao i uplatom akontacije za odabrani aranžman.  

 
5. CENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u zemlji u dinarima, prema srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja), plaćaju se na licu mesta ino partneru, organizatora putovanja. Cena programa putovanja uključuje, kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge). Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove: aerodromskih, lučkih i lokalnih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga “room service”, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, su determinisani od neposrednih pružaoca usluga, i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do korektne cene putovanja uz doplatu za administrativne troškove. Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja, putnik mora posebno pisanim putem, ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u ime organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pisane saglasnosti organizatora. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima neposrednih pružalaca usluga, kao npr. hotela, i dr. Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vreme-čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smeštajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme poletanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje-sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je program putovanja u celosti izvršen. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u celosti. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. Promene ili odstupanje pojedinih usluga ugovorenih koje nisu prouzrokovane voljom organizatora su dozvoljene ukoliko se ne održavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko let ili prevoz, iz navedenih razloga, treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.Kada treće lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove zamene putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika, ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanja ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.
 
6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 15 dana pre početka putovanja, ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, ili do promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom. Naknadna sniženja cena aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.
6a Cene skipasova: Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene skipasova za već prodate aranžmane ukoliko dođe do poskupljenja energenata na monetarnom tržištu usled krize koja je zahvatila svet tj. ukoliko iz navedenog razloga direktni pružaoci usluga (dobavljači) budu doneli odluku o naknadnom povećanju cena.
 
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardne usluge (prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge, nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru. Organizator ne odgovara za opise usluge u katalozima, publikacijama ili na web sajtovima posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr.hotela, prevoznika i dr. lica) osim ako putnika nije izričito uputio na iste.Organizator odgovara samo za opise usluga sadržane u svojim programima, na svojoj internet stranici (www.skifun.rs i www.zanimljivaputovanja.com), stim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organizatoru, na osporavanju ugovora.
 
8. SMEŠTAJ, ISHRANA, PREVOZ I PRTLJAG:
8.a. SMEŠTAJ
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja, a na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u ceni, srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi, i dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smeštaj putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza. Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smeštaja, ako drugačije nije ugovoreno. Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa. Osim kod namere i grube neodgovornosti, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom.  Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vredne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje. Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
8.b. ISHRANA
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga, podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je obavezan, na njegov zahtev, putniku uručuiti uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumeva kontinentalni doručak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umesto usluge samoposluživanja servira uslugu a la carte – posluživanje.
8.c.PREVOZ
Usluge transfera i prevoza putnika podrazumeva standardni kvalitet po važećim propisima zemlje gde se usluga realizuje, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno, itd.).

Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove, ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima, koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik, koga angažuje organizator putovanja. Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se skala otkaza iz člana 11.
U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne sme uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič-vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neižbežnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokaliteta. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti regulisan što je moguće bliže smeštaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, Organizator ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lične stvari i vrednosti ne ostavlja u autobusu (Organozator ne odgovara za njihov nestanak). Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smeštajnom objektu nadoknadi na licu mesta. Prevoz putnika železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se, i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.
8.d. PRTLJAG

Prevoz prtljaga do određene težine i količine, koju određuje prevoznik ili Organizator, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika ili Organizatora. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbednosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te ne preporučujemo da se za više informacija Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, na telefon 011/209-4444 ili internet sajtu www.beg.aero  Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljen prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom Putnik može poneti do 2 kom prtljaga i predati ga ovlašćenom licu Organizatora (vodiču, vozaču). Deca do 2.god. nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju predatog prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putnika (autobus prevozi putnike do najbližeg mogućeg mesta parkiranja, dozvoljenog u mestu, u odnosu na smeštajne objekte). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkiranja do smeštajnog objekta i nazad, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovronost.
Putniku se ne preporučuje da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprtonom da iste preda uredno na čuvanje u smeštajnom objektu (npr. sef u hotelu) ili da ih nosi sa sobom. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag ličnim podacima i da lična dokumenta, vredne stvari, ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti I medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku putovanja, predstavniku Organizatora (vodiču) ili neposrednog izvršioca usluge. 

 
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:  Putnik je dužan da se upozna sa uslovima (vizne, carinske, zdravstvene i dr. formalnosti i obaveze) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju.  Obaveza je stranog državljanina da se sam informiše kod nadležnog konzulata, i da blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave za odredišnu (tranzitnu) zemlju. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta, ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno da obezbedi nove i snosi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. Putnik je dužan da ugovori posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smeštaja  itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost, ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan da striktno poštuje carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno, boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 11, ovih uslova.
 
10. OTKAZ I PROMENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:
10.a. Pre početka putovanja:
Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa putovanja koji je Putnik zaključio sa Organizatorom, najkasnije u roku od 5 dana pre početka putovanja, a Putnik ima rok od 24 časa od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i posredno, kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni između 
prvobitne i nove ponude, ukoliko je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cene.
Organizator ima pravo raskinuti ugovor u slučaju:

 • nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja, i
 • nemogućnosti ispunjenja ugovorenih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje.
   U oba slučaja na strani Organizatora postoji obaveza, da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. U koliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanja realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanja na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanja na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanja na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima I dr. najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. U slučaju prihvatanja novog Ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.   

10.b. Organizator pre početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način da obavesti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene programa putovanja, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine (nastupanje vanrednih okolnosti, a koje se mogu podvesti pod višu silu: teroristički napadi, vanredno stanje, eksplozije, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.) obe ugovorene strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih sredstava Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom 
Organizator se oslobađa ispunjenja ugovora onda, kada Putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja  usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju Putnik ima obavezu da Organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.

11. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
11.a. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru.

Na svakoj prijavi za putovanja koja je rađena u aplikaciji, na internet stranici agencije (www.skifun.rs ili www.zanimljivaputovanja.com ) nalaze se informacije o iznosu naknade koja pripada Organizatoru i to za svaku rezervisanu uslugu konkretno u vidu skale iznosa prema određenom datumu otkazivanja. Naknada za storno troškove se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na to se dodaje iznos troška rezervacije, koji je jasno definisan na profakturi i prema kojoj je putnik plaćao svoje obaveze.
Trošak rezervacije, manipulativni troškovi i naknada za svaku pojedinačnu uslugu ne mogu biti predmet prigovora putnika jer se smatra da je putnik pročitao sve informacije u svojoj rezervaciji i profakturi prema kojoj je plaćao.Naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.
 
Promena ugovorenog mesta i datuma putovanja, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, prevoznog sredstva, nedobijanje vize ili nekog drugog dokumenta koji je propisala zemlja tranzita ili boravka, neplaćanje ugovorene cene i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru da naknadi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene od strane nadležnog organa zemlje putovanja. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan da dostavi organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove zbog iznenadne bolesti), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja. U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača. Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos, plaćen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza. Vremenski uslovi na destinaciji (npr. nedovoljna količina snega u skijalištima) nisu razlog da putnik poništi ugovor o putovanju-prijavi i primenjivaće se tačka 11, ovih opštih uslova. Organizator, ne preuzima odgovornost za smanjeni obim rada žičara u odabranom skijalištu, usled nedovoljne količine snega ili drugih nepredviđenih okolnosti (kao što su vremenske katastrofe, tehničke barijere i sl.)
11.b. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neki od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac Putnik nema pravo na povraćaj novac odgovoarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koje su utvrđene ugovorom, Organizator je dužan da provede određene mere kako bi se moglo nastaviti putovanja ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.


12. SNEŽNA GARANCIJA – Putnik se može odlučiti prilikom rezervacije isključivo paket aranžmana sa skipasom, na opciju SNEŽNE GARANCIJE. Organizator obaveštava Putnika, na ovu opciju, prilikom rezervacije aranžmana. Snežna garancija u iznosu koji je navede n u cenovniku kod svakog smeštaja pojedinačno (izražena po putniku), garantuje Putniku, da će mu celokupan iznos aranžmana (osim uplate snežne garancije), biti vraćen. Putnik ima pravo na povraćaj iznosa u slučaju snežne garancije, kada je skijalište zatvoreno u celosti, zbog nedostatka snega, a na osnovu skipasa, koji je putnik kupio u agenciji u okviru paket aranžmana. Organizator je dužan obavestiti putnika o zatvorenosti skijališta najkasnije 24 sata pred put. Samo zvaničan dokument od strane skijališta ili vlasnika žičare, je dokaz da je skijalište zatvoreno. U slučaju da se Putnik, nije odlučio za opciju i uplatio snežnu garanciju, isključivo prilikom uplate akontacije i potvrde rezervacije, Organizator ne snosi odgovornost za zatvoren sistema žičara u skijalištu usled nedostatka snega i nije u obavezi da Putniku povrati novac u vrednosti aranžmana. Organizator će Putniku povratitit samo iznos uplaćen za upotrebu skijaške karte. Putnikov otkaz smeštaja zbog nedostatka snega će agencija rešavati prema opštim uslovima putovanja (član 11).
 
13. OSIGURANJE OD INSOLVENTNOSTI I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje isključivo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kojoj se eventualni zahtevi direktno upućuju. Putnik je u obavezi da pročita i prihvati uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
 
 1. U skladu sa Zakonom o turizmu Organizator putovanja ima deposit u visini 2.000,00 EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 100.000,00 EUR i to:
   
  1. Osiguranje za slučaj insolventnosti organizatora putovanja-15.02-Kategorija A
  2. Odgovornost za slučaj neispunjenja, delimičnog ispunjenja ili neurednog ispunjenja obaveza organizatora putovanja. 13.20-Kategorija A i to:

 
Polisu osiguranja br. 470000057743 - aneks br.1, sa periodom važenja od 27.12.2023. do 01.10.2024, kompanije “Triglav osiguranje” a.d.o. iz Beograda , ulica Milutina Milankovića 7a, N. Beograd zaključenog sa ugovaračem osiguranja osiguravajuće kompanije “Triglav osiguranje”  koja se aktivira  bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod kompanije  “Triglav osiguranje” a.d.o. na tel. (+381) 011/33-05-100 , office@triglav.rs , Milutina Milankovica 7a, 11070 N.Beograd. Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču i Organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e-mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka);
 
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTA-e) Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi kompanije Triglav osiguranje a.d.o i da iste u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi.
 
Predmet osiguranja: Garancija za slučaj insolventnosti i radi naknade štete osiguranika u skladu sa Zakonom o turizmu (Sl.glasnik RS br.17/2019) i Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja, u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja (Sl.glasnik RS br.124/2020, 137/2020, 62/2021 i 64/2021), a na osnovu čijih odredbi se obezbeđuje naknada iz osiguranja korisniku garancije putovanja, odnosno korisniku osiguranja. Iskazane osnovice za obračun premije predstavljaju jedinstveni -kombinovani limit pokrića po svim ugovorenim opasnostima, koji se iscrpljuje ostvarenjem svakog osiguranog slučaja. Po štetnom događaju i agregatno (za ceo period trajanja osiguranja) ugovara se iscrpljujuća osigurana suma od 100.000EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan nastanka štetnog slučaja (kat.licence A).
 
14. POMOĆ, PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I REŠAVANJE SPOROVA: 
- Putnik je obavezan da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.) ili direktno organizatoru, i da sarađuje u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora, i da prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije, Putnik može kontaktirati Organizatora 24 sata dnevno preko tel. broja za hitne slučajeve +381- 60-388-44-66, a putem faksa +381-11-34-36-946 i telefona +381-11-655-76-67, radnim danima od 9,00h do 20,00h i subotom od 9,00h do 14,00h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@skifun.rs . Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati. Organizator je dužan da bez odlaganja informiše putnika o rešavanju problema i otkloni odstuapanje od ugovora na koje putnik ukaže. U slučaju da odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže nije otklonjeno za vreme trajanja putovanja, putnik ima pravo da zahteva srazmerno umanjenje cene na način da se nakon putovanja obrati Organizatoru pismenim putem u vidu žalbe. Ako odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže, a koje nije otklonjeno za vreme trajanja turističkog putovanja, predstavlja neizvršenje ili delimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, putnik može da zahteva od Organizatora povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o putovanja. Putnik ne može da zahteva umanjenje cene ukoliko nesavesno propusti da ukaže na odstupanja između pruženih i ugovorenih usluga tokom trajanja turističkog putovanja.

- Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan da potpiše potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rešenja, smatra se da je program putovanja u celosti izvršen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti i potpiše dokumentaciju ovlašćenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između ugovorenih i pruženih usluga.
- Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan da u roku od 8 dana, nakon ugovorenog dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana odd ana utvrđivanaj nedostataka isključivo Organizatoru dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisanu potvrdu o prigovoru na licu mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) i da zahteva povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih odnsono delimično izvršenih usluga. Svaki putnik-potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije. Pritužbe i druge postupke, Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu sedišta firme Organizatora u Beogradu, Dragoslava Srejovića 179i.
- Organizator je dužan da uzme u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta.
-  Organizator je dužan da dostavi putniku pisani odgovor, odnosno da u roku od 15 dana putniku isplati razliku u ceni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.
- Sniženje cene po reklamaciji Putnika, može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos celokupne cene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom, u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga, koji odgovaraju saglasno propisima, koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koje su te usluge izvršile.
Svaki zahtev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za rešavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova.


15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.a. Program putovanja po zahtevu putnika: Individualno putovanja (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve i više usluga, koji se nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organozator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Putnik ima pravo da odustane od ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza ugovora predstavlja osnov za obračun naknade, koje pripada Organizatoru.
 •  Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno više usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura…) naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira.
 • Ukoliko na ponudi za putovanje programom nije drugačije određeno, primenjuju se sleće skale izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja i to:
• ukoliko se se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja naplaćuju se samo administrativni troškovi
• 60 % ako se putovanje otkaže od 44 do 40 dana pre početka putovanja;

• 70 % ako se otkaže 39 do 35 dana pre početka putovanja;
• 80 % ako se otkaže 34 do 25 dana pre početka putovanja,
• 90 % ako se otkaže 24 do 20 dana pre početka putovanja,
• 100 % ako se otkaže 19 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
Izuzetno od gore navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza, i to:
- kod zimskih aranžmana – skijanje/snowboard:
• za smeštaj (apartmanski i hotelski):
 80% ako se putovanje otkaže do 91 dan pre početka putovanja,
100% ako se putovanje otkaže 90 do 0 dana pre početka putovanja ili na dan putovanja.

• za ski pass:
 0% ako se putovanje otkaže do 21 dan pre početka putovanja,
 50% ako se putovanje otkaže 20 do 10 dana pre početka putovanja,
100% ako se putovanje otkaže od 10 do 0 dana pre početka putovanja ili na dan putovanja.
• autobuski prevoz:
20 % ako se putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja,
40% ako se putovanje otkaže 44 do 20 dana pre početka putovanja,
50% ako se putovanje otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

100% ako se putovanja otkaže 14 do 0 dana pre početka putovanja ili na dan putovanja.
- kod brodskih krstarenja:

5% a najmanje 60€, ako se putovanje otkaže do 91 dan pre početka putovanja,
15% ako se putovanja otkaže od 90 do 45 dana pre početka putovanja,
30% ako se putovanja otkaže od 44 do 29 dana pred početka putovanja,
50% ako se putovanja otkaže od 28 do 15 dana pred početka putovanja,
80% ako se putovanja otkaže od 14 do 7 dana pred početka putovanja,
95% ako se putovanja otkaže od 6 do 3 dana pred početak putovanja,

100% ako se putovanja otkaže od 3 do 0 dana pred početak putovanja ili nedolazak na mesto putovanja.
15.b. Pojedinačne usluge i “rezervacije na upit”: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovore samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik u prodaji tuđe usluge (dalje: Posrednik u prodaji usluge). Za individualne usluge i rezervacije na upit Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car, korišećenje sefa i dr.) Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
Kod pojedinačnih turističkih usluga primenjuje se sledeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovoreno:

• za smeštaj (apartmanski i hotelski):
 40%  ako se putovanje otkaže do 91 dan pre početka putovanja,

 60 % ako se putovanja otkaže od 90 do 30 dana pre početka putovanja,
100%  ako se putovanje otkaže 30 do 0 dana pre početka putovanja ili na dan putovanja.
• Ostale individualne usluge.  Rezervisane pojedine usluge, kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte, markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i drugo, prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cene ugovorene svake pojedinačne usluge. Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja, treba vratiti već primljene karte za linijske letove, železničke karte ili tikete za trajekte jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cene. U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor, može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne troškove i eventualno nastalu štetu.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima poredvideti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika, u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja, i sl. U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud u Beogradu.

Ovi opšti uslovi važe od 17.12.2023. godine kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi objavljeni 01.10.2023. godine.

Direktor: Slađana Nikodijević
Ski Sun & Fun doo Ogranak – Poslovnica, na adresi Egipatska 22, 11070 Novi Beograd, Srbija.
Sedište firme na adresi Dragoslava Srejovića 179i, 11000 Beograd, Srbija.
T: 00 381 11 655 76 67, F: 00 381 11 3436946, E: info@skifun.rs , www.skifun.rs; www.zanimljivaputovanja.com
Matični broj: 20667354 Pib broj.: 106721987
 
***********IZJAVE ZA KORISNIKE E-COMMERCE USLUGE (Plaćanje platnim karticama):**********
1. Izjava od konverziji 
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji 
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
3. Povraćaj sredstava 
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SKI SUN FUN doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
4. Izjava o PDV-u
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.
Copyright © 2013 - 2017 SKI SUN & FUN d.o.o.. Sva prava zadržana.