+387 51 491 377
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan

Opšti uslovi putovanja
Na osnovu člana 26. Zakona o turizmu (Službeni glasnik Republike Srpske broj 70/2011) direktor Turističke agencije SKIFUN doo, Mladena Stojanovića 43, Banja Luka donosi:
         OPŠTE USLOVE PUTOVANJA
1. PREDUGOVORNO OBAVJEŠTAVANJE: Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora, putnik (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unaprijed pripremljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz Ugovora sa istima upoznat i da ih u cjelosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima, mogućnostima putnog osiguranja i osiguranja od otkaza aranžmana.
Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i Skifun DOO, kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi koje su na poseban način definisane ugovorom o putovanju ili programom putovanja. Prije zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmjeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je prije zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promjenama podataka iz Programa u primjerenom roku obavješten prije zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmjenjenog prijedloga Organizatora, novi Program se smatra novim prijedlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavjesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novo učinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra važećim. 
2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu, putnik dostavlja pismenim putem, putem maila, faxa ili na internet stranici: www.skifun.ba Putnik se za putovanje može prijaviti u svim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima organizatora putovanja SKIFUN iz Banja Luke (dalje: organizator) i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru - potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, onda posrednik odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju sa organizatorom, koja može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 40% od cijene aranžmana. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 20 dana prije početka putovanja. Ukoliko putnik u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao, u skladu sa tačkom 11, ovih uslova. Potpisivanjem ugovora o putovanju od strane jednog putnika smatra se da su svi ostali putnici iz ugovora prihvatili ove opšte uslove putovanja i da se uplata akontacije vodi kao uplata za sve putnike (a ne samo za jednog određenog putnika). Ukoliko dođe do otkaza aranžmana ili izmjena Ugovora, otkazne odredbe važe za sve navedene putnike u ugovoru. Zaključenjem ugovora, program (prethodno objavljen ili naknadno izmjenjen) postaje njegov sastavni dio i ne može se mjenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promjene nastanu usljed više sile.
Za blagovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u cjelosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dijela cijene aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 11, ovih Opštih uslova.
3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA SU:
*
da u ugovor osim usluga predviđenih programom, unese posebne zahtjeve putnika sa kojima se na isključiv način saglasio; * da isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju ugovora (dalje: sniženje cijena) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju ugovora nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu, koje nije bilo ugovoreni neposredni pružilac usluga u realizaciji programa, djelovanjem više sile ili nepredviđenih i nepredvidivih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvidjeti i prevladati,
* da saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika,
* da prije polaska na put dostavi putniku: ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora, a ako toga nema da mu dostavi: naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć putniku.

* Organizator ne odgovara za usluge pružene putniku od strane drugih lica, van programa.
* Organizator upozorava putnika, da sve usmene i bilo koje druge vrste informacije koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. 
4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA SU:
* da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahtjeve, koji nisu obuhvaćeni programom u osnovnoj cijeni. 
* da se informiše o fakultativnom zaključenju ugovora o osiguranju kojim se pokrivaju troškovi otkazivanja od strane putnika ili troškovi pomoći, u slučaju nesreće ili bolesti, kao i fakultativnom putnom osiguranju,
* da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime putnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u cjelosti prihvata; * da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen ugovorom, opštim uslovima i programom putovanja; * da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi)
* da isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga, ili trećim licima, kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova;
* da blagovremeno odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni dio cijene aranžmana;
* da opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga;
* da se prije zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika;
* da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka sa putovanja.
4.a. PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA NA INTERNETU:  Putnik je dužan da uplati u roku od 1 radnog dana, uslugu koju je odabrao u aplikaciji, na internet stranici agencije www.skifun.ba, osim u slučaju da je usluga odabrana za putovanje, koje će se izvršiti u roku manjem od 1 dana. U slučaju da putnik ne uplati rezervaciju odabrane usluge u navedenom roku, njegova rezervacija će biti automatski otkazana, po sili zakona. Smatra se da je putnik pročitao Opšte uslove putovanja, program i uslove aranžmana, time što je označio na internetnoj stranici agencije, prilikom rezervacije, da ih prihvata u cjelosti.  
5. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA: Cijene su iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata vrši se u konvertabilnim markama prema zvaničnom kursu na dan uplat, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako je drugačije ugovoreno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van programa putovanja), plaćaju se na licu mjesta ino partneru, organizatora putovanja. Cijena programa putovanja uključuje, kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smještaja, ishrane, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge). cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove: aerodromskih, lučkih i lokalnih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga “room service”, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, su determinisani od neposrednih pružaoca usluga, i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do korektne cijene putovanja uz doplatu za administrativne troškove. Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja, putnik mora posebno pisanim putem, ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u ime organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge, koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pisane saglasnosti organizatora.

Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima neposrednih pružalaca usluga, kao npr. hotela, i dr. Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme-čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme poletanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično. Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme poletanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena poletanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje-sletanje aviona, kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen. Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora, predviđene programom putovanja, ne podrazumjeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku, po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima, i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova, i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju, snosi putnik u cjelosti. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. Promjene ili odstupanje pojedinih usluga ugovorenih koje nisu prouzrokovane voljom organizatora su dozvoljene ukoliko se ne održavaju negativno na cjelokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko let ili prevoz, iz navedenih razloga, treba da bude premješten na drugi aerodrome ili mjesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2.klase prevoza.Kada treće lice stupa na mjesto lica koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove zamjene putnika. Organizator neće prihvatiti zamjenu putnika, ako promjena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtjevi u odnosu na putovanja ili nije u skladu sa zakonskom ili drugom pravnom regulativom.
6. PROMENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtjevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja, ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavjesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Naknadna sniženja cijena aranžmana ne mogu se odnositi na već zakljucijene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora–reklamacije putnika prema organizatoru.
Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 8 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute, kada je cijena izražena u konvertibilnim markama ili do promjene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.
Naknadna promjena obračuna cijene aranžmana može se utvrditi u slučaju:
a) promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene, a koja je prouzrokovana promjenom cijena nafte i derivata nafte (gorivo),
b) promjene takse za određene usluge, kao što su: pristajanje na lukama i aerodromima, peljarenje i putničke takse na aerodromima i
v) uticaja promjene deviznog kursa, ako ta promjena utiče na povećanje cijene aranžmana više od 5%.
Organizator je obavezan da informiše putnika/ potrošača o povećanju cijene kada sazna za gore navedene okolnosti, Ako Organizator zahtijeva povećanje cijene, potrošač ima pravo da odustane od Ugovora pod uslovom da to odmah saopšti Organizatoru. Ugovorena cijena ne smije se povećati ni u kojem slučaju u periodu od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje. Naknadna sniženja cijena Programa ne mogu se odnositi na već zakljucijene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.
7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardne usluge (prosečne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta), te ako putnik nije dodatno ugovorio posebne usluge, nema osnova za podnošenje prigovora-reklamacije organizatoru. Organizator ne odgovara za opise usluge u katalozima, publikacijama ili na web sajtovima posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica) osim ako putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržane u svojim programima, na svojoj internet stranici (www.skifun.ba), stim da očigledne štamparske i računske greške daju pravo Organozatoru, na osporavanju ugovora.
8. SMJEŠTAJ, ISHRANA, PREVOZ I PRTLJAG:
8.a. SMJEŠTAJ
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti putnika zamjeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja, a na teret Organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u cijeni, srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi, i dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije poslije 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prevoza. Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna liježaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji bitno pogoršavaju kvalitet smještaja, ako drugačije nije ugovoreno. Funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 časa. Osim kod namere i grube neodgovornosti, organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom.  Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vrijedne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje. Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
8.b.ISHRANA
Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga usluga, podrazumjeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je obavezan, na njegov zahtjev, putniku uručuiti uz ugovor specifikaciju usluga za ALL INCLUSIVE programe, ako iste nisu navedene u katalogu ili programu putovanja. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumjeva kontinentalni doručak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umjesto usluge samoposluživanja servira uslugu a la carte – posluživanje.
8.c.PREVOZ
Usluge transfera i prevoza putnika podrazumjeva standardni kvalitet po važećim propisima zemlje gdje se usluga realizuje, i primjenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumjeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno, itd.).
Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.), mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove, ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posljedice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u cjelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima, koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik, koga angažuje organizator putovanja. Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu (ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja – organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primenjivaće se skala otkaza iz člana 11.
U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava, alkohola. Putnik ne smije uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu-vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič-vozač. Vodič-vozač ima pravo da, zbog neižbježnih okolnosti, promjeni red vožnje, itinerer puta, ili redoslijed obilazaka lokaliteta. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti regulisan što je moguće bliže smještaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, Organizator ne odgovara. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lične stvari i vrijednosti ne ostavlja u autobusu (Organozator ne odgovara za njihov nestanak). Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vrijeme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mjesta. Prevoz putnika železničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se, i direktna odgovornost ovih prevoznika je određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.
8.d. PRTLJAG
Prevoz prtljaga do određene težine i količine, koju određuje prevoznik ili Organizator, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cijenama prevoznika ili Organizatora. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primjenjuju posebna bezbjednosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo da se za više informacija Putnik informiše na aerodromu sa kog putuje. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mjesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljen prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom Putnik može ponijeti do 2 kom prtljaga i predati ga ovlašćenom licu Organizatora (vodiču, vozaču). Djeca do 2.god. nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza Putnika (autobus prevozi putnike do najbližeg mogućeg mjesta parkiranja, dozvoljenog u mjestu, u odnosu na smještajne objekte). Za nestanak ili oštećenje prtljaga u transportu od parkiranja do smještajnog objekta i nazad, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovronost.
Putniku se ne preporučuje da na putovanje nosi vrijedne predmete, a u suprtonom da iste preda uredno na čuvanje u smještajnom objektu (npr. sef u hotelu) ili da ih nosi sa sobom. Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag ličnim podacima i da lična dokumenta, vrijedne stvari, ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumenta, zlato, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku putovanja, predstavniku Organizatora (vodiču) ili neposrednog izvršioca usluge. 

 
 
9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:  Organizator je dužan da upozna
putnike-državljane drugih država, na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju.  Obaveza je stranog državljanina da se sam informiše kod nadležnog konzulata, i da blagovremeno i uredno obezbjedi potrebne uslove i isprave za odredišnu (tranzitnu) zemlju. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta, ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno da obezbjedi nove i snosi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan da ugovori posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost, ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan da striktno poštuje carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno, boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 11, ovih uslova.
10. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:
10.a.
Prije početka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavjesti o svakoj bitnoj promeni Programa putovanja koji je Putnik zaključio sa Organizatorom, najkasnije u roku od 5 dana prije početka putovanja, a Putnik ima rok od 24 časa od dana prijema obaveštenja o promjeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvat nove ponude može se izvršiti i posredno, kroz izvršenu uplatu novougovorene cijene. U slučaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cijene u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u cijeni između
prvobitne i nove ponude, ukoliko je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplacene cijene.
Organizator ima pravo raskinuti ugovor u slučaju:
  • nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavjestio najkasnije 5 dana prije početka turističkog putovanja, i
  • nemogućnosti ispunjenja ugovorenih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje.
     U oba slučaja na strani Organizatora postoji obaveza, da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. U koliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanja realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanja na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanja na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanja na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, vozovima, hidrogliserima I dr. najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. U slučaju prihvatanja novog Ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.  
10.b. Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način da obavjesti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene programa putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promjenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile), bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene Programa putovanja.
Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine (nastupanje vanrednih okolnosti, a koje se mogu podvesti pod višu silu: teroristički napadi, vanredno stanje, eksplozije, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.) obe ugovorene strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih sredstava Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbjeđenim prevoznim sredstvom 
Organizator se oslobađa ispunjenja ugovora onda, kada Putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usljed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju Putnik ima obavezu da Organizatoru nadoknati pričinjenu štetu.
11. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:
11.a.Prije početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvjestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno, po skali, koja je izražena u koracima rezervacije kod svakog objekta pojedinačno. Smatra se da je putnik saglasan sa uslovima otkaza samim tim što je potvrdio rezervaciju, ondosno uplatio minimalnu akontaciju.
Promjena ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, prevoznog sredstva, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cijene i sl. smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru da naknadi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnu vježbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene od strane nadležnog organa zemlje putovanja. Za navedene slučajeve, putnik je obavezan da dostavi organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja, po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove zbog iznenadne bolesti), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu.
Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja. Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam Organizator, dužan je da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Iznenadna bolest podrazumjeva od strane ovlašćenog ljekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtjeva lječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja. U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača. Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos, plaćen organizatoru za posredovanje u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza. Vremenski uslovi na destinaciji (npr. nedovoljna količina snijega u skijalištima) nisu razlog da putnik poništi ugovor o putovanju-prijavi i primjenjivaće se tačka 11, ovih opštih uslova. Organizator, ne preuzima odgovornost za smanjeni obim rada žičara u odabranom skijalištu, usljed nedovoljne količine snijega ili drugih nepredviđenih okolnosti (kao što su vremenske katastrofe, tehničke barijere i sl.)
11.b. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neki od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac Putnik nema pravo na povraćaj novac odgovorajućeg djela cijene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrijednost Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan dio usluga koje su utvrđene ugovorom, Organizator je dužan da provede određene mjere kako bi se moglo nastaviti putovanja ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih opštih uslova, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.
12. SNJEŽNA GARANCIJA – Putnik se može odlučiti prilikom rezervacije isključivo paket aranžmana sa skipasom, na opciju SNJEŽNE GARANCIJE. Organizator obavještava Putnika, na ovu opciju, prilikom rezervacije aranžmana. Snježna garancija u iznosu koji je naveden u cjenovniku kod svakog smještaja pojedinačno (izražena po putniku), garantuje Putniku, da će mu cjelokupan iznos aranžmana (osim uplate snježne garancije), biti vraćen. Putnik ima pravo na povraćaj iznosa u slučaju snježne garancije, kada je skijalište zatvoreno u cjelosti, zbog nedostatka snijega, a na osnovu skipasa, koji je putnik kupio u agenciji u okviru paket aranžmana. Organizator je dužan obavjestiti putnika o zatvorenosti skijališta najkasnije 24 sata pred put. Samo zvaničan dokument od strane skijališta ili vlasnika žičare, je dokaz da je skijalište zatvoreno. U slučaju da se Putnik, nije odlučio za opciju i uplatio snježnu garanciju, isključivo prilikom uplate akontacije i potvrde rezervacije, Organizator ne snosi odgovornost za zatvoren sistema žičara u skijalištu usljed nedostatka snijega i nije u obavezi da Putniku povrati novac u vrijednosti aranžmana. Organizator će Putniku povratitit samo iznos uplaćen za upotrebu skijaške karte. Putnikov otkaz smještaja zbog nedostatka snijega će agencija rješavati prema opštim uslovima putovanja (član 11).
13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cijenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savjetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje isključivo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kojoj se eventualni zahtjevi direktno upućuju. Putnik je u obavezi da pročita i prihvati uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospjevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbjeđenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbjedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lječenja.
 
 
 
 

U skladu sa Zakonom o turizmu Organizator ima sljedeće garancije putovanja, i to:
 
A - Za naknadu štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenim, djelimično ispunjenim ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opštim uslovima i Programom putovanja i to:
Polisu osiguranja br. 0033424 od 10.08.2018. g., važi do 10.08.2019. g., ATOS osiguranja a.d. “Atos Insurance”, polisa na 50.000,00 KM (prema Zakonu o turizmu, član 31, stav 3); ATOS osiguranje a.d. “Atos Insurance”, Ul.Filipa Višnjića 118, Bijeljina.
(Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktira osiguravača ATOS osiguranje, na tel.br. +387 -55-232-100 ili mail office@atososiguranje.com; Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču i Organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e-mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka);
(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanţne i izvršne sudske presude, odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima) Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi ATOS osiguranja a.d. i da iste u cjelosti prihvata, kao i da je upoznat sa drugim vidovima osiguranja koje ovaj osiguravač nudi.

14. POMOĆ, PRIGOVOR I REKLAMACIJA PUTNIKA I RJEŠAVANJE SPOROVA
 
 
  • Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mjestu vidno istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja
reklamacije i da obezbjedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Organizator putovanja je dužаn dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dvije godine, od dаnа podnošenjа reklamacije putnika.  
- Putnik je obavezan da bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopšti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.) ili direktno organizatoru, i da sarađuje u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora, i da prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije, Putnik može kontaktirati Organizatora 24 sata dnevno preko tel. broja za hitne slučajeve + 387-66-075-470 ili +387 -51-491-377 radnim danima od 9,00h do 17,00h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@skifun.ba. Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati. Organizator je dužan da bez odlaganja informiše putnika o rješavanju problema i otkloni odstuapanje od ugovora na koje putnik ukaže. U slučaju da odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, putnik ima pravo da zahtjeva srazmjerno umanjenje cijene na način da se nakon putovanja obrati Organizatoru pismenim putem u vidu žalbe. Ako odstupanje od ugovora na koje putnik ukaže, a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja turističkog putovanja, predstavlja neizvršenje ili djelimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, putnik može da zahtjeva od Organizatora povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o putovanja. Putnik ne može da zahteva umanjenje cijene ukoliko nesavesno propusti da ukaže na odstupanja između pruženih i ugovorenih usluga tokom trajanja turističkog putovanja.
- Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primjerka, koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, putnik je obavezan da potpiše potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahtjeve za naknadu, već isključivo Organizator. Putnik ne može da zahtjeva srazmjerno sniženje cijene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako nesavjesno i na propisani način propusti da na licu mjesta, bez odlaganja i blagovremeno obavijesti i potpiše dokumentaciju ovlašćenog predstavnika i Organizatora o nedostacima između ugovorenih i pruženih usluga.
- Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, Putnik je obavezan da u roku od 8 dana, nakon ugovorenog dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđivanaj nedostataka isključivo Organizatoru dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisanu potvrdu o prigovoru na licu mjesta, račune o plaćenim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svjedoke i druge dokaze) i da zahtjeva povraćaj razlike u cijeni između ugovorenih i neizvršenih odnsono djelimično izvršenih usluga.
 
 
 
 
 
 
Svaki putnik-potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer organizator neće razmatrati grupne reklamacije. Pritužbe i druge postupke, Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu sedišta firme Organizatora u Banja Luci, Mladena Stojanovića 43, Banja Luka ili na mail info@skifun.ba
- Organizator je dužan da uzme u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.
-  Organizator je dužan da dostavi putniku pisani odgovor, odnosno da u roku od 15 dana putniku isplati razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije.
Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.
Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovrjemene, neosnovane ili neuredne.
- Sniženje cijene po reklamaciji Putnika, može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog djela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišcijene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmjernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumjeva se da je saglasan sa prijedlogom Organizatora za mirno rešjenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismjenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razrješenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom, u skladu sa zakonom i ovim opštim uslovima, kada je Organizator Putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.
Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanjetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga, koji odgovaraju saglasno propisima, koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koje su te usluge izvršile.
Svaki zahtjev putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima prije isteka roka za rješavanje prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obavještavanje javnih glasila i medija, povredom ugovora i ovih opštih uslova.
15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTJEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:
15.a. Program putovanja po zahjtevu putnika:Individualno putovanje (dalje: Program po zahtjevu) Putnika jeste kombinacija dve i više usluga, koji se nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organozator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtjevu Putnika. Na Program po zahtjevu, analogno se primjenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano. Ukoliko je po zahtjevu Putnika kombinovano i ugovoreno više usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura…) naknada za storno se obračunava po pojedinačnoj usluzi i na kraju se sabira. Putnik ima pravo da odustane od ugovora, o čemu je dužan pismeno izvjestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza ugovora predstavlja osnov za obračun naknade, koje pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu zahtjevanog putovanja, ako programom nije drugačije određeno i to:
• ukoliko se se putovanje otkaže do 45 dana prije početka putovanja (blagovremeni otkaz) naplaćuju se samo administrativni troškovi
• 60 % ako se putovanje otkaže od 44 do 40 dana prije početka putovanja;
• 70 % ako se otkaže 39 do 35 dana prije početka putovanja;
• 80 % ako se otkaže 34 do 25 dana prije početka putovanja,
• 90 % ako se otkaže 24 do 20 dana prije početka putovanja,
• 100 % ako se otkaže 19 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.
15.b. Pojedinačne usluge i “rezervacije na upit”: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovore samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik u prodaji tuđe usluge (dalje: Posrednik u prodaji usluge). Za individualne usluge i rezervacije na upit Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50eur u konvertibilnim markama po zvaničnom kursu na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cijelosti u skladu sa zahtjevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u cijelosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik između putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smještaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car, korišećenje sefa i dr.)
 
 
 
Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.
Kod pojedinačnih turističkih usluga primenjuje se slijedeća skala otkaza, ako drugačije nije ugovoreno:
• za smještaj (apartmanski i hotelski):
 40% ako se putovanje otkaže do 91 dan prije početka putovanja,
 60 % ako se putovanja otkaže od 90 do 30 dana prije početka putovanja,
100% ako se putovanje otkaže 30 do 0 dana prije početka putovanja ili na dan putovanja.
• Ostale individualne usluge.  Rezervisane pojedine usluge, kao na primjer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte, markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i drugo, prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cijene ugovorene svake pojedinačne usluge. Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja, treba vratiti već primljene karte za linijske letove, željezničke karte ili tikete za trajekte jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cijene. U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor, može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne troškove i eventualno nastalu štetu.
Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u cijelosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleđini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila. Ako ugovorom o najmu vozila nije drugačije predviđeno važe sljedeća pravila: Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za određeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahtjeva za nadoknadu štete npr. zbog povećane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi. Po pravilu je potrebno da se na licu mjesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slučaju saobraćajne nezgode, oštećenja ili krađe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija. U sljedećim slučajevima odgovornost Putnika je isključiva i to za: štete koje nastanu usljed nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; oštećenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje; gubitak ili oštećenje ključeva; troškovi za privatne stvari, koje su oštecijene u saobraćajnoj nezgodi ili ukradene iz vozila; potpuno oštećenje pneumatika. U slučaju štete na vozilu na licu mjesta Putnik je dužan: odmah obavijestiti policiju i sačiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavijestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuća kuća ne mogu priznati niti djelmičnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašćeni vozač vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbjeđuje Putnika, kao i drugog ovlašćenog vozača u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trećem licu i njegovoj imovini. Sljedeća dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraćaja participacije: policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju; dokaz o uplati depozita (račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice); origimal ključevi i saobraćajna dozvola vozila. Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je započet na aerodromu se plaća u visini od 10% iznosa vrijednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaća se posebna taksa. Iznajmljenim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije. Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaća Putnik. Sjedišta za djecu, lanci za snijeg i dr. na zahtjev Putnika mogu biti obezbjeđeni uz dodatnu nadoknadu. Putnik potvrđuje da su njegovi lični podaci unijeti u ugovor o najmu vozila vjerodostojni i da je saglasan da se mogu prenijeti trećim licima radi utvrđjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta. e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primjer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte/markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinačni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obračunavaju troškovi u visini cijene ugovorene svake pojedinačne usluge. Kod ugovorene pojedinačne usluge prevoza u slučaju blagovremenog storniranja treba vratiti već primljene karte za linijske letove, željezničke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaračunati pune cijene. U slučaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogućnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuću kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.
16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.
 
 
 
 
 
 
 
17. OBAVEZNOST PRIMJENE: Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvideti i nepovoljnije uslove za putnika, u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja, i sl. U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud u Banja Luci.
 
             Ovi opšti uslovi važe od 13.08.2018.godine.
 
Copyright © 2018 Skifun d.o.o.. Sva prava zadržana.