+387 51 491 377
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan

Zaštita podataka
Prava intelektualne svojine

Pojam „web sajt“ u svrhu ovog pravnog obavještenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.skifun.ba (daljem tekstu: web sajt.
Cjelokupan sadržaj web sajta bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rješenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, crteže, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno je vlasništvo preduzeća SKIFUN DOO, kao nosioca prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.
Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmjena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dijela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dijela sadržaja drugom web sajtu.
Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u web sajt. Znak i logotip Skifun (u punom obliku) zaštićeni su pravnim aktima.
Sva prava su zadržana. Posjetilac ili korisnik web sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa korisnikom (odnosi se na agente).

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posjetilac veb sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne smije doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obavještenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namjenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promjene informacija i materijala sa www.skifun.ba ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.
Skifun doo ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova.

Ograničenje odgovornosti

Skifun doo se trudi da su podaci na web sajtu pravilni i ažurni, tako da Skifun doo, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usljed upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.
Fotografije sadržane na ovom sajtu predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način putnici informišu o pojedinim smještajnim objektima i njihovim sadržajima.
Skifun doo omogućava samo pristup sadržaju web sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usljed ometanja rada web sajta.
Skifun doo ima pravo da bez prethodnog obavještenja promjeni web sajt.
Sigurnost podataka
Podaci, koje Skifun doo dobija na bilo koji način preko web sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i Skifun doo ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Generalno

Za moguće sporove oko upotrebe web sajta nadležni su zakoni Republike Srpske/BiH. Eventualne sporove rješavaće stvarno nadležni sud.
Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.
Copyright © 2018 Skifun d.o.o.. Sva prava zadržana.