+385 52 390 039
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Opći uvjeti
1. OPĆE ODREDBE
UNILINE d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) prodaje vlastite aranžmane, pri čemu nastupa kao organizator putovanja, te aranžmane drugih organizatora putovanja, gdje nastupa u svojstvu ovlaštenog posrednika za prodaju njihovih aranžmana. Za aranžmane drugih organizatora putovanja vrijede Opći uvjeti putovanja Agencije čiji naziv je naveden na programu ili cjeniku. Ime odgovornog organizatora je vidljivo iz kataloga i programa putovanja te je navedeno na prijavnici. Sastavni dio ugovora/prijavnice o putovanju je i program putovanja ili katalog i cjenik organizatora s Općim uvjetima organizatora putovanja. Sastavni dio ugovora/prijavnice je cjenik usluga i informacije te operativni troškovi poslovanja, koji se nalaze na radnim mjestima u poslovnicama Agencije. Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane su sastavni dio ugovora ili prijavnice, potpisan od strane Agencije i putnika, koji se prijavljuje za turistički aranžman. U slučaju telefonske prodaje ili rezervacije putem interneta, smatra se da je putnik usvojio odredbe ovih Općih uvjeta, kada je telefonski ili preko interneta rezervirao turistički aranžman. S Općim uvjetima i uputama putnik se može informirati na web stranici https://www.skifun.eu/hr/. Ukoliko je u individualnom programu neka od točaka ovih Općih uvjeta drugačije navedena, vrijedi odredba ili oznaka u programu. Predmetni Opći uvjeti odnose se isključivo i samo na zimske/skijaške aranžmane rezervirane preko https://www.skifun.eu/hr/ internet stranice gdje Uniline d.o.o. nastupa u svojstvu ovlaštenog posrednika za prodaju aranžmana.

2. PRIJAVA
Putnik može rezervirati aranžman osobno u poslovnici ili kod jednog od njegovih ovlaštenih putničkih Agencija ili putem telefona ili interneta. Rezervacijom putničkog aranžmana putnik zaključuje s Agencijom ugovorni odnos, koji je u smislu ovih Općih uvjeta i uputa za turistički aranžman obvezujući za obje strane. Za obvezujuće prihvaćanje ponude Agencija pored pisanog zahtjeva ili potpisanog ugovora smatra i svaki nalog, posredovan u usmenom ili pisanom obliku telefonski ili putem elektronske pošte ili interneta, koji sadrži ime i prezime putnika i ostalih sudionika, njihove datume rođenja i adresu prebivališta/boravišta. Potpisana prijavnica je istovremeno potvrda o putovanju te sadrži podatke o određenom objektu i programu putovanja, gdje su ti podaci navedeni. Putnik je dužan prilikom rezervacije navesti sve podatke i priložiti potrebne dokumente prema programu putovanja te uplatiti akontaciju. Putnik je odgovoran za troškove i posljedice, nastale zbog krivih podataka, ukoliko prilikom prijave nije naveo točne podatke. Prijava se može podnijeti u pisanom obliku. Ukoliko se putnik za putovanje prijavi u pisanom obliku, njegova prijava je valjana s danom kojim je poslana u Agenciju.

2a. PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA NA INTERNETU
• Putnik je dužan naručenu uslugu platiti najkasnije u roku 2 dana od Internet prijave na transakcijskom računu Agencije, osim ako prema posebnim uvjetima ili ponudi nije naveden kraći ili duži rok, pri čemu je rok plaćanja bitna komponentna ugovora o putovanju. U slučaju da putnik ne plati u tom roku, smatrat će se da je ugovor otkazan sukladno općim uvjetima . 
• Smatra se da je putnik usvojio odredbe ovih Općih uvjeta, uputa za putovanje i posebnih uvjeta ili ponude u trenutku kada je dobio ponudu Agencije preko interneta, objavljenih na web stranici Agencije.
• Važeće su odredbe ovih Općih uvjeta i upute za putovanje te odredbe posebnih uvjeta ili ponuda objavljene na web stranici Agencije, u suprotnom, vrijede odredbe posebnih uvjeta ili ponuda. 
• Internet prijava putnika je moguća najkasnije do 18 dana prije početka putovanja osim ako u Općim uvjetima Agencije nije drugačije određeno.

3. POSEBNE USLUGE
Osim usluga navedenih u programu i uključenih u cijenu aranžmana, posebne usluge mogu biti i sastavni dio aranžmana. Posebne usluge su one usluge koje općenito nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, posebni obroci, kućni ljubimci, dodatni izleti itd.) Ili za koje program pruža dodatna plaćanja (vize, pristojbe zračnih luka, lokalni vodiči itd.).
Putnik može prilikom prijave prijaviti posebne usluge i doplatiti osnovnu cijenu aranžmana. Objavljene cijene posebnih usluga vrijede samo pri naručivanju i plaćanju ovih usluga istovremeno s naručivanjem i plaćanjem osnovnog aranžmana. Ako se dodatna usluga može naručiti tijekom putovanja, putnik plaća dodatnu uslugu voditelju izleta ili predstavniku Agencije u mjestu gdje se usluga vrši i u odgovarajućoj valuti, a u skladu s važećim cjenikom ovu uslugu na dan korištenja. izabrana usluga se još uvijek može naručiti.

4. PLAĆANJE
Ugovor je sklopljen u slučaju kada putnik i Agencija to potvrde potpisivanjem u roku od 24 sata, te u slučaju telefonske ili internetske prodaje na dan kada Agencija primi uplatu rezerviranog aranžmana u cijelosti ili u ugovoru / prijavi dogovoreni djelomični iznos. Narući li se putni aranžman telefonom ili e-poštom, smatra se da je prihvatio odredbe ovih općih uvjeta poslovanja. Iznos koji je putnik platio prilikom prijave jednak je iznosu navedenom na predračunu ili računu i predstavlja vrijednost do sada pruženih usluga i konačno potvrđuje rezervaciju. Preostali dio vrijednosti ugovora / rezervacije putnik mora platiti u skladu s datumima i rokovima navedenim na ponudi/predračunu ili računu. U slučaju da putnik ne podmiri svoje obveze u rokovima navedenim u predračunu ili računu, smatra se da je putnik jednostrano odustao od ugovora / rezervacije. U ovom slučaju Agencija smatra da je putnik jednostrano odustao od ugovora / rezervacije i postupa u skladu s odredbama o otkazu putnika iz točke 7. ovih Općih uvjeta.
Rezervirani aranžman putnik može platiti sljedećim sredstvima plaćanja:
 • kreditnom karticom u našoj internetskoj trgovini
 • bankovnom doznakom - prijenosom na transakcijski račun
Detalji vezani uz načine plaćanja (jednokratno, na rate, kartice koje prihvaćamo i ost.) nalaze se niže na ovoj stranici pod "MOGUĆNOSTI PLAĆANJA" 

5. PRTLJAGA
Agencija za vrijeme aranžmana ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu ili drugu opremu putnika, osim u slučaju kad je osiguranje prtljage, skijaške ili druge opreme uključeno u cijenu aranžmana što je jasno razvidno iz ugovora/prijavnice, sklopljenog između putnika i Agencije. Pri avionskom prijevozu putnik ima pravo na besplatni prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika), svaki dodatni kilogram putnik doplati na mjestu u prikladnoj valuti odnosno prema odredbama avionskog prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnik sam pošalje prijevozniku ili hotelu. Pri avionskom prijevozu za prtljagu je odgovorna isključivo avio kompanija na osnovi propisa koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. U slučaju izgubljene prtljage putnik ispuni prikladni obrazac avio kompanije i jedan primjerak zadrži za sebe. Na osnovi obrasca avio kompanija putniku uplati kompenzaciju prema propisima koji vrijede u međunarodnome avionskome prometu. 

6. PUTNA DOKUMENTACIJA
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće isprave (osobnu iskaznicu ili putovnicu) i ulaznu vizu za svaku zemlju gdje je to potrebno. Ako putnik ne postupi u skladu s ovom obvezom smatra se da je odustao od aranžmana. Agencija se u ovom slučaju vodi prema odredbama o otkazu Ugovora, u skladu sa 7. stavkom pravilnika Općih uvjeta. Ukoliko Agencija posreduje u pribavljanju vize za putnika, ista ne garantira dobivanje vize za putnika. Pribavljanje vize preko Agencije plaća se odvojeno. Agencija ne vraća trošak za ishodovanje vize i u slučaju da zahtjev bude odbijen.
Putnici su obavezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Agenciju, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Agencija pretrpjela dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi.

7. OTKAZ ILI PROMJENA ARANŽMANA
Putnik ima pravo otkazati aranžman. Otkaz mora biti u pisanom obliku te ga je potrebno dostaviti za vrijeme radnog dana do 15:00h u poslovnici gdje je isti kupljen. Pod pisanim se oblikom misli na komunikaciju elektroničkom poštom.
Mail adresa za slanje informacije o otkazu je: prodaja@skifun.hr .
Ukoliko je otkaz u pisanom obliku dostavljen nakon 15:00h, Agencija će isti obraditi idući radni dan. U slučaju da putnik otkazuje aranžman, Agencija ima pravo na naknadu za otkaz putovanja.
Iznos naknade ovisi o vremenu u kojem putnik podnio otkaz putovanja. Gostu su odgovarajuće informacije dostavljene elektroničkom poštom prilikom slanja upita za rezervaciju, slanja rezervacije, ali i nakon potvrđene/uplaćene rezervacije. 
Ako putnik tijekom putovanja od istog odustane tj. prekine ga, po povratku nema pravo na naknadu. Za vrijeme trajanja putovanja putnik ima pravo na promjenu usluga unutar aranžmana uz prethodno pismeno odobrenje od strane Agencije ili ovlaštenog lokalnog agenta. Agenciju je potrebno obavijestit o takvoj promjeni aranžmana najkasnije 8 dana nakon putovanja. U slučaju promjene imena, broja putnika, datuma putovanja ili aranžmana, iznos administrativnih troškova iznosi 25,00 € po osobi ili sukladno pravilima aranžmana ako je drugačije navedeno, ukoliko je moguće promjena aranžmana može se napraviti bez najave.
Tvrtka Uniline d.o.o. se obvezuje osigurati gostu smještaj u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Tvrtka Uniline d.o.o. može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom tvrtki Uniline d.o.o. da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
Ukoliko gost uplati rezervaciju koju Uniline d.o.o. ne može ispuniti (oniline ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa. Ukoliko je tvrtka Uniline d.o.o. u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta.
Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku. Ako je alternativa jeftinija Uniline d.o.o. vraća gostu razliku.
Tvrtka Uniline d.o.o. je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.
Agencija nudi zakonom predviđene police osiguranja: 
1. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju,
2. Osiguranje oštećenja i gubitka prtljage,
3. Dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu,
4. Osiguranje za slučaj otkaza putovanja,
5. Osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti
Informacije o sadržaju navedenih osiguranja, opće uvjete ugovora o osiguranju i vezane dokumente možete provjeriti OVDJE ili se informirati e-poštom na prodaja@skifun.hr .

Povećanje ili smanjenje cijene
(1) Nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu organizator smije jednostrano povećati ugovorenu cijenu do (uključivši i) 8% i postoji pravo putnika na sniženje cijene, i to ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:
a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva ili drugih izvora energije
b) visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili
c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.
(2) Ako povećanje cijene premaši 8 % ugovorene ukupne cijene paket-aranžmana, organizator nije ovlašten jednostrano je izmijeniti.
(3) Povećanje cijene, bez obzira na njenu veličinu, moguće je samo ako organizator na trajnom nosaču podataka i najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti putnika, uz obrazloženje tog povećanja i izračun.

8. VRIJEME I SNIJEG
Vremenski uvjeti nisu razlog za otkaz aranžmana. Agencija ne preuzima odgovornost za potencijalne probleme na odabranom skijalištu (žičare, količina snijega, itd.) koji se mogu javiti zbog nedostatka snijega ili drugih nepredviđenih okolnosti (vrijeme, elementarne nepogode, tehničke prepreke, itd.).

9. SNJEŽNA GARANCIJA
Prilikom prijave putnik može naručiti i platiti "Snježnu garanciju" za sve ugovore / rezervacije koji uključuju ski kartu. Agencija na tu mogućnost upozorava i putnika prilikom sklapanja ugovora / rezervacije.
Putnik može zatražiti povrat uplaćene vrijednosti iz "Snježne garancije" u slučaju da je odabrano skijalište potpuno zatvoreno isključivo i samo zbog nedostatka snijega na dan valjanosti skijaške karte, koju je putnik naručio i plaća se u Agenciji.
Agencija je dužna pisanim putem putem e-mail adrese koju je putnik naveo u ugovoru / rezervaciji obavijestiti putnika o neispravnosti odabranog skijaškog centra. Jedini mjerodavni dokument o radu opreme u odabranom skijaškom centru je službeni dokument operatera ili vlasnikA skijališta. Dokument mora dostaviti Agencija.
U slučaju da putnik nije naručio "Snježnu garanciju" pri sklapanju ugovora / rezervacije, Agencija nije obvezna vratiti uplaćenu vrijednost prema ugovoru / rezervaciji zbog nedostatka snijega i posljedičnog nefunkcioniranja svih skijaških objekata u odabrano skijalište. Otkazivanje smještaja putnika zbog nedostatka snijega smatrat će se prema općim uvjetima i uputama (točka 7. općih uvjeta Agencije).
U slučaju otkazivanja putovanja od strane putnika, Agencija ima pravo na povrat uplaćene premije za otkaznu pristojbu. Putnik ima pravo na povrat pune vrijednosti ugovora / rezervacije samo ako je u potpunosti i na vrijeme podmirio sve svoje obveze. Agencija je dužna vratiti putniku iznos uplaćenih sredstava umanjen za iznos "Snježne garancije"  u roku od 15 dana od otkazivanja.

10. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske i zemlje odredišta. Ako nije u skladu sa navedenim propisima putnik ne bi smio nastaviti putovanje te sam snosi posljedice i troškove nastale zbog nepoštivanja navedenih carinskih i deviznih propisa.

11. OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE OD STRANE ORGANIZATORA ARANŽMANA
Sukladno važećim zakonskim propisima, Agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije pet dana prije polaska, ako se potreban broj putnika ne prijavi na putovanje. Ako Agencija otkaže putovanje zbog nedostatnog broja putnika, putnik ima pravo na povrat cijele uplate aranžmana, osim troškova vize i / ili troškova cijepljenja.
Ako u programu nije drugačije određeno, minimalni broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu je sljedeći:
 • za putovanje autobusom - najmanje 45 putnika,
 • za grupe na redovnim rutama diljem Europe - najmanje 20 putnika,
 • za grupe na interkontinentalnim rutama - najmanje 15 putnika,
 • za putovanja posebnim zrakoplovom, vlakom ili hidrogliserom - najmanje 80% njihove popunjenosti.
Agencija također zadržava pravo odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično ako se prije ili tijekom provedbe aranžmana pojave izvanredne okolnosti koje se nisu mogle očekivati, otkloniti ili izbjeći, a za Agenciju te okolnosti predstavljaju valjani razlog biti zaključeni ako su postojali u vrijeme sklapanja ugovora.
U slučaju otkazivanja tijekom putovanja, Agencija ima pravo na povrat svih troškova, a razliku vraća putniku. Agencija zadržava pravo izmjene dana i vremena polaska zbog promjene reda vožnje ili više sile te pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti putovanja (novi vozni red, nesigurna situacija u zemlji u kojoj je program organiziran , prirodne katastrofe ili drugi nepredviđeni uzroci izvan kontrole Agencije) bez posebne naknade, u skladu s važećim pravilima u međunarodnom prijevozu putnika.
Agencija ne preuzima odgovornost za izmjene programa zbog više sile tijekom programa. Agencija ne snosi odgovornost za kašnjenja zrakoplova, brodova, autobusa ili vlakova, niti za promjene u programu koje su posljedica takvih kašnjenja. U svim slučajevima iz ovog stavka, Agencija može pružati usluge u izmijenjenom obliku ovisno o postojećim mogućnostima. U slučaju da situacija na licu mjesta ne dopušta Agenciji smještaj putnika u naručeni objekt, Agencija može smjestiti putnika na istom mjestu u drugom objektu najmanje iste kategorije.

12. REKLAMACIJE
U slučaju reklamacije, putnik je dužan svoje zahtjeve iznijeti što je prije moguće te obavijestiti lokalnog predstavnika agencije, hotelijera, vlasnik apartmana ili poslovnicu Agencije gdje je rezervacija izvršena. Ako reklamaciju nije moguće riješiti na licu mjesta putnik mora o tome pismeno ili telefonski obavijestiti agenciju kod koje je rezervacija izvršena. Agencija će riješiti reklamaciju na temelju pisanog zahtjeva putnika kojeg je obvezno podnijeti u propisanom roku. Agencija ne rješava zahtjeve za reklamacijom koji nisu bili dostavljeni agenciji barem verbalno za vrijeme trajanje aranžmana, a koji su podneseni nakon za to propisanog roka. Bez pisanog zahtjeva za reklamacijom poslanog na prodaja@skifun.hr agencija neće prihvatiti zahtjeve za smanjenjem cijena i naknada te ostalih potraživanja. Zbog bržeg i učinkovitijeg rješavanja reklamacije Agencija preporučuje da putnik uz pisani zahtjev za naknadu štete, sniženja cijene ili drugih zahtjeva priloži i odgovarajuću potvrdu od strane hotelijera, prijevoznika ili druge odgovarajuće osobe zadužene za određeni dio aranžmana o činjeničnom stanju, na temelju koje putnik ostvaruje svoja potraživanja. Ukoliko aranžman ili dijelovi istog nisu odrađeni radi propusta Agencije, putnik ima pravo na naknadu u iznosu do realne vrijednosti neizvršenih usluga.

13. ZDRAVSTVENI PROPISI
U aranžmanima u kojima je potrebno cijepljenje, svaki putnik dužan je osigurati odgovarajući međunarodni certifikat.
Putnik je dužan obavijestiti o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu odgovarajućih polica osiguranja. 

14. PRTLJAGA
prijevoz prtljage je besplatan do određene težine sukladno pravilima prijevoznika. U zračnom prijevozu, putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (pod uvjetima prijevoznika), svaki dodatni kilogram naplaćuje se na licu mjesta u lokalnoj valuti ili po uvjetima zračnog prijevoznika. Djeca mlađa od 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Izgubljena ili oštećena prtljaga prijavljuje se samom prijevozniku. U zračnom prometu, prtljaga je isključiva odgovornost samog zračnog prijevoznika na temelju pravila koja se primjenjuju u međunarodnom putničkom prometu. U slučaju izgubljene prtljage na letovima, aviokompanija je ta od koje se traži potvrda o izgubljenoj prtljazi. Na temelju navedene potvrde, aviokompanija plaća odštetu u skladu s propisima koji su na snazi u međunarodnom zrakoplovnom prometu.

15. GUBITAK DOKUMENATA
Ukoliko putnik izgubi ili su mu putni dokumenti ukradeni, a potrebni su mu za nastavak putovanja ili povratka u domovinu, dužan je izraditi nove ovisno o vlastitom trošku. Za dodatne savjete putnik može kontaktirati putničku agenciju ili osoblje gdje je smješten. U slučaju da putnik zbog izgubljenih ili ukradenih putnih dokumenata nasmije nastaviti putovanje, nema pravo na naknadu zbog otkaza aranžmana.
Informacije koje putnik dobije u poslovnici ne obvezuju Agenciju više nego je navedeno u programu aranžmana ili u ponudi.

16. INFORMACIJE
Informacije koje putnik dobije u poslovnici/web stranici ne obvezuju Agenciju više nego je navedeno u programu aranžmana ili u ponudi.

17. KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA
Kategorizacija smještaja (broj zvjezdica ili kategorija objekata), navedene u katalozima i aranžmanima koje agencija nudi rangirani su po nacionalnim/lokalnim kategorijama. Sukladno navedenom Agencija za njih nije odgovorna. Neki objekti se kategoriziraju prema agencijskoj procjeni (procjena se temelji na dugogodišnjem iskustvu, pohvalama i komentarima), koji se mogu razlikovati od službene kategorizacije objekta i služi samo u informativne svrhe.

18. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na pojedinca, bez obzira na oblik u kojem su izraženi, kao što su: ime i prezime, kućna adresa, mjesto (telefon može odati lokaciju), web identifikator (IP adresa), adresa e-pošte, telefonski broj itd.
Obrada osobnih podataka znači bilo koju radnju ili niz radnji izvršenih u vezi s osobnim podacima koji se automatski obrađuju ili koji su, u slučaju ručne obrade, dio datoteke osobnih podataka ili su namijenjeni uvrštavanju u datoteku osobnih podataka, posebno prikupljanje, pribavljanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje prijenosom, komuniciranje, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, klasificiranje ili povezivanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje; obrada može biti ručna ili automatizirana.
Dužnost zaštite osobnih podataka u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama, važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbom o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Uredba (EU) 2016/679) obvezujuća je za sve zaposlenike, koji obavljaju poslove na drugim pravnim osnovama osim prema ugovoru o radu, uključujući nakon prestanka radnog odnosa, izvođenja radova ili zadataka ili obavljanja usluga operatera i definirano je u Pravilima o zaštiti osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679.
Agencija prikuplja i održava u datoteci osobnih podataka sljedeće vrste osobnih podataka korisnika/pretplatnika:
 • ime i prezime te datum rođenja klijenta, fizička osoba/naziv tvrtke za pravne osobe;
 • adresa prebivališta/sjedišta tvrtke za pravne osobe;
 • telefonski broj, broj mobitela i e-pošta;
 • porezni broj za fizičke osobe / porezni i registarski broj za tvrtke
 • podaci o transakcijskom računu za utvrđivanje plaćanja za usluge operatora putem eRačuna ili izravnog terećenja;
 • uz suglasnost klijenta (e-obrazac/tiskani obrazac), Agencija može prikupljati i druge podatke o klijentu za interne potrebe za analizom podataka o ponudi usluga.
 • podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:
 • dostava dokumenata vezanih za naručene usluge (dostava, naplata agencijskih usluga i vijesti o agencijskim uslugama)
 • redovite informacije - besplatne e-vijesti, tiskani letci ili telefonski pozivi ili SMS poruke
 • bolje ciljanje za slanje poruka i vijesti o ostalim uslugama i pogodnostima u našoj ponudi
 • poboljšanje kvalitete naših usluga
 • za potrebe agencijskih analiza i mjerenja s ciljem utvrđivanja korištenja naših usluga
Kupci mogu dovršiti, ispraviti ili otkazati narudžbu putem adrese e-pošte prodaja@skifun.hr ili na tel: +385-52-390039. 
Brojevi agencije za hitne slučajeve: +385 99 210 85 14 ili +385 99 27 07 257.
 
Mrežne usluge tvrtke SKIFUN koriste kolačiće koji se preuzimaju na računalo korisnika u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama.
U skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Agencija može sve svoje obavijesti klijentu poslati e-poštom, na adresu koju je klijent dostavio Agenciji. Agencija je spremna klijentu poslati račune u obliku e-računa, kao PDF dokument e-poštom ili poštom.
Agencija ima pravo pohraniti osobne podatke klijenta u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te mu na temelju tih podataka poslati podatke o vlastitim novim ili postojećim uslugama.
Postoji legitiman interes kod obrade osobnih podataka provedene za potrebe izravnog marketinga. U tom kontekstu klijent ima pravo prigovora na obradu podataka, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno. Svi klijenti imaju mogućnost izbora o upotrebi podataka, što uključuje i odluku da se ime ukloni s liste. Isto je moguće napraviti u svakom trenutku putem e-maila na info@uniline.hr s porukom "Odjava - Skifun Newsletter".

19. CIJENE SKIJAŠKIH KARATA
Agencija zadržava pravo promjene cijena skijaških karata za već potvrđene rezervacije u slučaju poreznih, monetarnih, ekonomskih ili socijalnih intervencija, te u slučaju ograničenja prijevoznih kapaciteta izdanih po nalogu nadležnih tijela.

20. ZAVRŠNE ODREDBE
U slučaju spora između stranaka, isti se rješava na nadležnom sudu u Ljubljani.
 
*******************************************************************************************
 
UVJETI REZERVACIJE I PLAĆANJA 
Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora koji su sklopljeni između UNILINE d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika/ugovaratelja putovanja, koji se prijavljuje za turistički aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita, od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, prijavljuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

Obvezujuće prihvaćanje ponude od strane Agencije prihvaća se isključivo pismenim putem. Također se potpisanim ugovorom smatra bilo koja narudžba aranžmana ili rezervacije koje se prenose usmeno ili pismeno, telefonom ili putem interneta. Ugovor mora sadržavati ime putnika i drugih sudionika, njihove datume rođenja i adrese prebivališta (ili privremenog boravišta).

Ugovor se smatra sklopljenim kada su ga putnik i agencija potvrdili ili potpisali u roku od 24 sata. U slučaju telefonske ili internet prodaje, na dan kada Agencija zaprimi sredstva rezerviranog ugovora, u cijelosti ili u ugovoru/prijavnici, dogovoreni djelomični iznos.
Putnik može uplatiti iznos aranžmana u punom iznosu ili s predujmom i ostatkom plaćanja.
Plaćanje u slučaju predujma i ostatka: prilikom prijave putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana odmah ili najkasnije u roku 24 sati nakon izvršenje rezervacije, sljedeći dan u slučaju rezervacije petkom, subotom, nedeljom ili preko praznika i blagdana. Razlika 60% do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dana prije početka putovanja. 

U slučaju trenutne uplate, osiguravaju se trenutne cijene aranžmana i usluga (rezervacije low cost prijevoznika, hotele s ograničenim trajanjem cijena, itd....) Agencija može zahtijevati plaćanje u punom iznosu već uz prijavu aranžmana, za garanciju cijena i mjesta na avionu. Isti uvjeti vrijede za slučaj kad se izvrši rezervacija u roku manjim od 21 dana prije očekivanog polaska putnika. Rezervacije su od strane agencije potvrđene, kada agencija primi plaćanje u cijelosti ili u ugovoru/prijavnici u dogovorenom iznosu.

MOGUĆNOSTI PLAĆANJA:
Bankovnom doznakom: jednokratno ili u pojedinim slučajevima po modelu 40% predujam + 60% najkasnije 21 dan prije boravka.
Karticama: jednokratno i u ratama za vlasnike kartica većine hrvatskih banaka (v. niže)

Uplate rezervacija putem kreditnih i debitnih kartica
Autoriziraju se i naplaćuju sljedeće kreditne i debitne kartice:
PBZ 
• Osiguran je prihvat Mastercard, Maestro, Visa i Visa Premium kartice.
• Plaćanje na rate putem kartica: Visa Inspire, Visa Premium i Maestro PBZ .
ZABA
• Osiguran je prihvat Mastercard, Maestro i Visa kartice.
• Plaćanje na rate putem kartica: Mastercard standard, Mastercard gold, Mastercard go!, Mastercard platinum, Visa Business i Visa Avenue Mall
ERSTE 
• Osiguran je prihvat Diners, Mastercard, Maestro, Visa, Discover i Dinacard kartice.
• Plaćanje na rate kod Erste Card Club-a moguće je putem kartica: Diners, Maestro i Visa kartica Erste banke.

Plaćanje na rate je bez kamata za klijenta.

Uplate rezervacija putem bankovne doznake/pošte/FINA-e
Ukoliko želite platiti Vašu rezervaciju bankovnom doznakom potrebno je u roku 24 sata od on-line rezervacije ili od primitka ponude od strane našeg operatera uplatiti naznačeni iznos. Istovremeno, putnik je dužan tvrtki Uniline d.o.o. odmah po uplati dostaviti potvrdu (.pdf, scan ili fotografiju) o izvršenoj uplati – mailom na info@uniline.hr
U suprotnom tvrtka Uniline d.o.o. nije obvezna izvršiti rezervaciju usluge. Tvrtka Uniline d.o.o. ne snosi odgovornost za neizvršene rezervacije usluga zbog kašnjenja putnika u dostavi potvrde dužoj od 24 sata.
Sve bankovne troškove snosi klijent (shodno tome na bankovnoj uplatnici mora pisati OUR u polje "opcija troška").
Sve rezervacije koje ne budu uplaćene u cijelosti smatrati će se nevažećima. Za iznimne slučajeve, ljubazno molimo se obratiti na prodaja@skifun.hr .

Podaci o prodajnom mjestu
Uniline d.o.o. ·Ulica Bože Gumpca 38 · HR-52100 Pula · Croatia Tel: +385 52 390 000 · Fax: +385 52 215 036 · uniline@uniline.hr · www.uniline.hr Temeljni kapital: 7.572.400,00 kn · Član uprave: B. Žgomba · Prokurist: K. Peruško MB: 1228102 · OIB: 74786390334 · ID: HR-AB-52-040048499 · Kunski račun IBAN: HR3124840081100646084 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. · Devizni račun IBAN: HR3024840081500154861, SWIFT: RZBHHR2XXXX otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d, Magazinska 69, Zagreb

Izjava o korištenju WSPay-a
Uniline d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju
Uniline d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Uniline d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka
Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka
WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.
WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.
Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.
Za izvršenje Ugovora (autorizacije i naplate) potrebni su sljedeći osobni podaci kupca:
Ime i prezime
E-mail
Telefon
Adresa
Mjesto
Poštanski broj
Država
Vrsta kartice
Broj kartice
Vrijeme trajanja kartice
CVV kod kartice
WSPay ove osobne podatke ne obrađuje niti koristi osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.
WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

EU platforma za online rješavanje sporova
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS).
Izjava o konverziji
Preračunavanje iz HRK u EUR se provodi sukladno fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK.
 


PRIJAVNINA I CJENIK USLUGA
Za rezervacije preko web stranice www.skifun.hr nadoplata uz prijavninu se ne naplaćuje.

Copyright © 2007 - 2020 S.K.I.F.U.N. d.o.o.. Sva prava pridržana.