+485 75 665 331
Zaloguj sięNOWA REJESTRACJA

* Te dane są opcjonalne
* Te dane są opcjonalne


Warunki regulamin
OGÓLNE WARUNKI DZIAŁALNOŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Firma Company 97 Sp. z o.o., Ul. Marii Curie Skłodowskiej 10A, 85-094 Bydgoszcz, Polska, NIP 967 142 75 98, będącą wyłącznym przedstawicielem organizatora podróży S.K.I.F.U.N. d.o.o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana, Słowenia, ID dla VAT (NIP): SI21917477, posiadającego numer zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z organizowaniem pakietów turystycznych 10751/1.
Firma Company 97 Sp. z o.o., zwana dalej „agencja”, stawia sobie za cel zapewnienie klientom optymalnych warunków wypoczynku w imprezach turystycznych w tym pobytów narciarskich w krajach europejskich
Company 97 Sp. z o.o., (w dalszej części: Agencja) sprzedaje pakiety S.K.I.F.U.N. d.o.o, przy których działa w roli touroperatora. Ogólne warunki i instrukcje dotyczące pakietów turystycznych stanowią integralną część umowy / dokumentu rezerwacji podpisanej przez agencję i pasażera decydującego się na dany pakiet turystyczny. W przypadku sprzedaży telefonicznej lub zamawiania pakietu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Internet, uważa się, że pasażer przyjął postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków i instrukcji w momencie złożenia zamówienia pakietu turystycznego telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Internet. Pasażer może zapoznać się z postawieniami ogólnych warunków i instrukcji na stronie internetowej www.skifunpoland.pl. O ile poszczególny program określa inaczej w odniesieniu do któregokolwiek z punktów niniejszych Ogólnych Warunków, zastosowanie ma postanowienie lub wskazanie w programie.
2. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA • Pasażer może zarezerwować i zamówić pakiet turystyczny osobiście w biurze Agencji lub w jednym z autoryzowanych biur podróży lub telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Internet. Zamówienie pakietu turystycznego jest jednoznaczne zawarciu stosunku umownego pomiędzy Agencją i pasażerem, który w odniesieniu do niniejszych Ogólnych Warunków i instrukcji dotyczących pakietów turystycznych jest wiążący dla obu stron umownych. Jako wiążące przyjęcie oferty Agencji uważane jest oprócz wyraźnego zamówienia na piśmie lub podpisanej umowy również każde polecenie, przekazane ustnie lub pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Internet, zawierające imię i nazwisko pasażera oraz innych uczestników, ich daty urodzenia oraz adresy miejsca pobytu stałego i ewentualnego miejsca pobytu tymczasowego. Podpisany formularz zgłoszenia uczestnictwa w podróży jest jednocześnie zaświadczeniem o podróży i zawiera informacje na temat konkretnego pakietu względnie informacje o programie podróży, w którym przytoczone są te informacje. Podczas zamówienia pasażer jest zobowiązany do podania wszystkich informacji i przedłożenia dokumentów wymaganych przez program podróży i do wpłacenia zaliczki. Pasażer jest odpowiedzialny za koszty i konsekwencje powstałe z powodu niepoprawnych informacji, jeśli podczas zamówienia nie podał poprawnych informacji. Zgłoszenie uczestnictwa może również mieć formę pisemną. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w podróży w formie pisemnej, takie zgłoszenie staje się ważne w dniu wysłania go do Agencji.
2a. SPRZEDAŻ PAKIETÓW TURYSTYCZNYCH PRZEZ INTERNET • Pasażer ma obowiązek zapłaty za zamówioną usługę w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji lub następnego dnia roboczego w przypadku rezerwacji w piątek, sobotę, niedzielę lub w dniu święta publicznego. Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Agencji. W przypadku, gdy pasażer nie zapłaci w tym okresie, umowę uznaje się za anulowaną na podstawie ustawy.
Uważa się, że pasażer przyjął postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków, instrukcji podróży oraz specjalnych warunków względnie oferty w momencie zamówienia przez niego poszczególnej oferty Agencji przez Internet, gdyż na stronie internetowej Agencji warunki te i instrukcja są opublikowane.
• W przypadku, gdy postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków i instrukcji podróży oraz postanowienia specjalnych warunków względnie oferty opublikowane na stronie internetowej Agencji są między sobą sprzeczne, obowiązują postanowienia specjalnych warunków względnie oferty.
• Internetowe zgłoszenie pasażera jest możliwe nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem podróży, chyba że warunki specjalne Agencji stanowią inaczej.
3. USŁUGI SPECJALNE • Oprócz usług wymienionych w programie i zawartych w cenie pakietu, mogą być częścią pakietu również usługi specjalne. Usługi specjalne to usługi, które zazwyczaj nie są wliczone w cenę pakietu (pokój jednoosobowy, specjalna dieta, wycieczki fakultatywne, itd.) lub program przewiduje dla nich dopłaty (wizy, opłaty lotniskowe, przewodniki lokalne, itp.). Pasażer może zarezerwować specjalne usługi w momencie zgłoszenia uczestnictwa w programie i wykonać dopłatę do podstawowej ceny pakietu. Opublikowane ceny usług specjalnych są ważne tylko pod warunkiem zamówienia i płacenia za te usługi przy jednoczesnym zamówieniu i opłaceniu podstawowego pakietu. W przypadku, gdy usługę dodatkową można zamówić w trakcie podróży, pasażer wykona dopłatę za taką dodatkową usługę kierownikowi podróży lub przedstawicielowi Agencji w miejscu, w którym świadczona jest usługa, w odpowiedniej walucie oraz zgodnie z cennikiem za te usługi obowiązującym w dniu świadczenia usługi.
4. ZAPŁATA • Jako dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym pasażer dokona płatności w oddziale agencji lub przelewem na jej rachunek bankowy, natomiast w przypadku sprzedaży telefonicznej lub pośrednictwem poczty elektronicznej, dzień, w którym Klient przekaże numer swojej karty kredytowej i kwotą do zapłaty została zatwierdzoną. Kiedy pasażer zamawia pakiet turystyczny telefonicznie lub pośrednictwem poczty elektronicznej, uważa się, że zaakceptował postanowienia niniejszych ogólnych warunków. Kwota do zapłaty przez pasażera przy zamówieniu pakietu jest równa tej wskazanej na fakturze proforma lub na fakturze i stanowi wartość dotychczas wykonanych usług, a zapłatą tej kwoty też ostatecznie potwierdza rezerwację. Pozostałą część wartości umowy/rezerwacji musi pasażer zapłacić zgodnie z datami i terminami wskazanymi na fakturze proforma lub na fakturze. W przypadku, gdy pasażer nie ureguluje swoich zobowiązań w terminach wskazanych na fakturze proforma lub na fakturze, uznaje się to za jednostronne odstąpienie pasażera od umowy/rezerwacji. W takim przypadku Agencja uzna, że ​​pasażer jednostronnie odstąpił od umowy/rezerwacji i działa zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odstąpienia pasażera w pkt 7 niniejszych Warunków Ogólnych. Pasażer ma obowiązek przed wyjazdem przedłożyć kierownikowi podróży dokument potwierdzający zapłatę za pakiet (skierowanie/voucher, potwierdzenie wykonania wpłaty, itp.), w przeciwnym razie kierownik podróży nie przyjmie pasażera na podróż względnie nie umożliwi mu realizacji zamówionego pakietu. W przypadku gdy dla pasażera pakiet turystyczny zarezerwuje upoważnione biuro podróży, wszystkie postanowienia w tym punkcie stosują się odpowiednio również do upoważnionego biura podróży.
5. BAGAŻ • Agencja podczas trwania realizacji pakietu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracony, skradziony lub uszkodzony bagaż, sprzęt narciarski lub inny sprzęt pasażera, z wyjątkiem przypadku, gdy ubezpieczenie bagażu, sprzętu narciarskiego lub innego jest częścią pakietu i wliczone jest w jego cenę, co powinno być wyraźnie widoczne z umowy/rezerwacji zawartej pomiędzy pasażerem a Agencją. W transporcie lotniczym ma pasażer prawo do bezpłatnego transportu pewnej wagi bagażu (wg reguł przewoźnika), a za każdy dodatkowy kilogram bagażu pasażer wykona dopłaty sam na miejscu w odpowiedniej walucie lub zgodnie z regułami przewoźnika. Dzieci do lat 2 nie mają prawa do bezpłatnego transportu bagażu. O zaginionym lub uszkodzonym bagażu pasażer sam zawiadamia przewoźnika lub hotel. W przypadku transportu lotniczego, za bagaż odpowiada wyłącznie przewoźnik lotniczy na podstawie przepisów obowiązujących w międzynarodowym transporcie pasażerskim. W przypadku zagubienia bagażu, pasażer powinien wypełnić odpowiedni formularz linii lotniczej, która wykonała przewóz, oraz przedłożyć go przedstawicielowi linii lotniczej, przy czym jeden egzemplarz zachowuje dla siebie. Na podstawie formularza linia lotnicza wypłaci odszkodowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w międzynarodowym transporcie lotniczym.
6. DOKUMENTY PODRÓŻY • Pasażer zgłaszający wyjazd zagraniczny musi posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz wizę wjazdową dla poszczególnego kraju, jeśli jest wymagana. Jeżeli pasażer nie dopełni tego obowiązku, uważa się, że jednostronnie zrezygnował z umowy/rezerwacji. W takim przypadku Agencja działa zgodnie z postanowieniami o rezygnacji pasażera z pakietu zgodnie z punktem 7 niniejszych Ogólnych warunków. Jeżeli dla pasażera wizę załatwia Agencja, Agencja pasażerowi nie gwarantuje załatwienia wizy. Pośrednictwo Agencji w uzyskaniu wizy jest płatne osobno. Kosztów poniesionych za uzyskanie wizy Agencja pasażerowi w żadnym przypadku nie zwraca.
7. REZYGNACJA PASAŻERA Z PODRÓŻY • Pasażer ma prawo do rezygnacji z podróży. Rezygnację pwinien złożyć w formie pisemnej do godz. 15.00 dnia roboczego w oddziale, gdzie zgłosił uczestnictwo w podróży, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polska@skifun.eu. Rezygnacje na piśmie otrzymane po godzinie 15.00 będą rozpatrywane przez Agencję dopiero w następnym dniu roboczym. W przypadku, gdy pasażer rezygnuje z podróży, ma Agencja prawo do zwrotu kosztów z powodu rezygnacji. Wysokość zwrotu kosztów zależy od czasu, w którym pasażer złożył rezygnację. Jeżeli pasażer rezygnuje z podróży, ma obowiązek pokrycia kosztów administracyjnych Agencji w wysokości 25 EUR i zwrotu kosztów rezygnacji z pakietu. Wysokość zwrotu kosztów rezygnacji z podróży zależy od czasu, w którym pasażer złożył rezygnację na piśmie: Wysokość kosztów rezygnacji, która zależy od daty podróży, jest integralną częścią każdej umowy/rezerwacji.
Jeśli podróżny zrezygnuje z podróży w trakcie podróży, nie ma prawa do zwrotu kosztów po powrocie. Pasażer może w trakcie podróży zmodyfikować program lub zarezerwowane usługi wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą udzielona przez Agencję jako autoryzowanego przedstawiciela lokalnego. Agencję musi powiadomić o takiej zmianie na piśmie nie później niż osiem dni po zakończeniu podróży. Za zmianę osób podróżujących lub liczby pasażerów, obiektu zakwaterowania lub terminu pakietu obowiązuje zapłata kosztów administracyjnych w wysokości 25 € względnie zgodnie z regułami organizatora pakietu, jeżeli żądana zmiana może zostać dokonana bez rezygnacji z pakietu. W przeciwnym razie zastosowanie mają postanowienia punktu 7 niniejszych Warunków. W przypadku, gdy pasażer zrezygnuje z umowy/rezerwacji z powodu siły wyższej, ma Agencja prawo do zwrotu swoich kosztów.
7A. REZYGNACJA PASAŻERA Z BILETU NARCIARSKIEGO • Jeśli pasażer rezygnuje z biletu narciarskiego 7 dni przed rozpoczęciem ważności zarezerwowanego biletu, wynosi koszt rezygnacji z biletu 10 € za każdy odwołany bilet.
7B. REZYGNACJA PASAŻERA Z PRZEWOZU AUTOBUSEM LUB AUTOKAREM • Jeśli pasażer rezygnuje z przewozu autobusem lub autokarem 7 dni przed odjazdem autobusu lub autokaru, wynosi koszt rezygnacji z przewozu 15 € za każde odwołane miejsce siedzące w autobusie lub autokarze.
7C. REZYGNACJA PASAŻERA ZE SZKOŁY NARCIARSTWA • W przypadku rezygnacji ze zamówionego uczestnictwa w szkoły narciarstwa w terminie 7 dni przed wyjazdem, wynoszą koszty rezygnacji 10 € dla każdej osoby rezygnującej z uczestnictwa.
8. WARUNKI POGODOWE I ŚNIEGOWE • Warunki pogodowe i śniegowe nie stanowią podstawy do anulowania podróży będącej przedmiotem zawartej umowy/rezerwacji. Agencja również nie ponosi odpowiedzialności za ograniczony zakres funkcjonowania urządzeń narciarskich w wybranym ośrodku narciarskim spowodowany brakiem śniegu lub innymi nieprzewidzianymi okolicznościami (pogoda, katastrofy naturalne, przeszkody techniczne ...).
9. GWARANCJA ŚNIEGU • Pasażer może przy zamówieniu pakietu zamówić i zapłacić gwarancję śniegu, a to dla wszystkich umów/rezerwacji obejmujących bilet narciarski. Agencja również zwróci uwagę pasażerowi o tej możliwości podczas zawarcia umowy/rezerwacji. W przypadku zawarcia gwarancji śniegu i wykonania odpowiedniej zapłaty w wysokości określonej w umowie/rezerwacji, ma pasażer prawo do zwrotu całkowitej wartości zamówienia/rezerwacji tylko w przypadku, gdy w pełni i w terminie wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań. W przypadku dochodzenia praw z tytułu gwarancji śnieg pasażerowi zwraca się całkowitą wartość umowy/rezerwacji, pomniejszona o wartość kosztu zgłoszenia uczestnictwa, o wartość ryzyka rezygnacji i wartość gwarancji śniegu.  Pasażer może domagać się zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu gwarancji śniegu, gdy wybrany ośrodek narciarski jest całkowicie zamknięty wyłącznie i tylko ze względu na brak śniegu w dniu rozpoczęcia ważności biletu narciarskiego, którego pasażer zarezerwował i za niego zapłacił w Agencji. Warunkiem dochodzenia praw z tytułu gwarancji śniegu jest również wykonanie płatności całkowitej wartości umowy/rezerwacji. Jeżeli pasażer nie zapłaci pełnej wartości umowy/rezerwacji, nie ma prawa do roszczeń z tytułu gwarancji śniegu. Agencja ma obowiązek zawiadomienia pasażera o działaniu wybranego ośrodka narciarskiego nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem ważności biletu narciarskiego (skipass) na piśmie korzystając z adresu poczty elektronicznej podanego przez pasażera w umowie/rezerwacji. Jedynym istotnym dokumentem dotyczącym działania lub niedziałania urządzeń w wybranym ośrodku narciarskim jest oficjalny dokument zarządzającego ośrodkiem narciarskim lub jego właściciela. Taki dokument powinna uzyskać Agencja. W przypadku, gdy pasażer nie zamówił gwarancji śniegu w ramach zawarcia umowy/rezerwacji z Agencją, Agencja nie ma obowiązku zwrotu wartości zapłaconej na podstawie umowy/rezerwacji z tytułu braku śniegu i wynikającego z tego niedziałania całości urządzeń narciarskich w wybranym ośrodku narciarskim. A rezygnację zakwaterowania pasażera z powodu braku śniegu Agencja rozpatrzy zgodnie z postanowieniami w ogólnych warunkach i zaleceniach (punkt 7 ogólnych warunków Agencji).
10. RYZYKO REZYGNACJI Z PAKIETU TURYSTYCZNEGO • Pasażer może podczas zamówienia pakietu wnieść opłatę za ryzyko rezygnacji, o ile zakłada, że ​​z powodu pewnych okoliczności, które mogą pojawić się w związku z nim lub członkami jego najbliższej rodziny, nie będzie uczestniczyć w podróży. Z praw na podstawie opłaty za ryzyko rezygnacji można skorzystać tylko w następujących przypadkach:
  • wypadku, śmierci lub niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia pasażera,
  • śmierci krewnych pasażera (małżonek, partner w związku partnerskim, partner tej samej płci, rodzic, teść, teściowa, dzieci, zięć, synowa, brat, siostra, wnuk, wnuczka, dziadkowie), co pasażerowi uniemożliwia zrealizować podróż,
  • wypadku lub niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia bliskich krewnych pasażera (małżonek, partner w związku partnerskim, partner tej samej płci, rodzice, dzieci, brat lub siostra), co pasażerowi uniemożliwia zrealizować podróż z powodu niezbędnej opieki lub hospitalizacji,
  • urzędowych wezwań,
  • klęsk żywiołowych.
Agencja w powyższych przypadkach zwróci koszty rezygnacji z podróży również dla członków rodziny (małżonek, partner w związku partnerskim, partner tej samej płci, dzieci do lat 18 lub 26, jeśli się szkolą), przytoczonych na tej samej rezerwacji.
Agencja również zwróci koszty rezygnacji z podróży pasażerowi, jeśli na tej samej rezerwacji przytoczone są współpasażerowie, którzy nie były w stanie uczestniczyć w podróży z powodu powyższych przyczyn. Ubezpieczenie musi być zawarte w ciągu 24 godzin od zakupu pakietu turystycznego. Ryzyko rezygnacji z pakietu turystycznego określa się w wysokości 5% ceny pakietu. Program może określać inną wartość ryzyka rezygnacji lub postanawiać, że opłata za rezygnację nie jest możliwa. Niezależnie od zapłaty za ryzyko rezygnacji ma Agencja w przypadku rezygnacji pasażera z podróży prawo zwrotu kosztów administracyjnych wynoszących 25 € wg umowy/rezerwacji oraz zatrzymania wpłaconej opłaty za rezygnację. Warunkiem roszczeń z tytułu ryzyka rezygnacji jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Agencji wynikających z umowy/rezerwacji zawartej pomiędzy pasażerem i Agencją.
11. PRZEPISY CELNE I WALUTOWE • Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i walutowych krajów, do których i w których podróżuje. Jeżeli z powodu nieprzestrzegania tych przepisów pasażer nie będzie mógł kontynuować podróży, poniesie sam wszystkie konsekwencje i koszty z tym związane.
12. ODWOŁANIE PODRÓŻY I ZMIANA PROGRAMU PRZEZ ORGANIZATORA PAKIETU • Agencja na podstawie obowiązujących przepisów prawa zastrzega sobie prawo do odwołania podróży nie później niż pięć (5) dni przed rozpoczęciem podróży jeżeli oferowanego pakietu nie zarezerwuje minimalna liczba pasażerów. Jeśli agencja z powodu za małej liczby pasażerów anuluje podróż, ma pasażer prawo do zwrotu całej wpłaty za pakiet, z wyjątkiem kosztów wizy i/lub kosztów szczepień. O ile nie określono inaczej w programie, wynoszą minimalne liczby pasażerów w danym środku transportu jak następuje:
• w przypadku podróży autobusem - co najmniej 45 pasażerów,
• dla grup na regularnych liniach lotniczych w całej Europie - co najmniej 20 pasażerów,
• dla grup na międzykontynentalnych liniach lotniczych - co najmniej 15 pasażerów,
• w przypadku podróży specjalnymi samolotami lub pociągami - obłożenie minimalnie 80%.
Agencja również zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy, jeżeli przed lub w trakcie realizacji pakietu wystąpią nadzwyczajne okoliczności, których nie można było się spodziewać, im zapobiec lub ich uniknąć, a dla Agencji okoliczności te stanowią uzasadniony powód, że nie zawarłaby umowę, gdyby okoliczności te istniały w momencie jej zawierania. W przypadku odwołania w trakcie podróży ma Agencja prawo do zwrotu wszystkich swoich poniesionych kosztów, a różnicę zwróci pasażerowi. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany daty i czasu wyjazdu ze względu na zmiany rozkładów jazdy lub działanie siły wyższej oraz ma prawo do zmiany kierunku podróży w przypadku zmiany warunków podróży (nowy rozkład jazdy, niepewna sytuacja w kraju, gdzie organizowany jest pakiet, klęski żywiołowe lub inne nieprzewidziane przyczyny, na które Agencja nie ma wpływu), a to bez specjalnego odszkodowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie spowodowane wystąpieniem siły wyższej podczas trwania programu. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia samolotów, statków, autobusów lub pociągów, ani za zmiany programu wynikające z takich opóźnień. We wszystkich przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, może Agencja świadczyć usługi w zmienionej formie zgodnie z istniejącymi możliwościami. W przypadku, gdy sytuacja w miejscu zakwaterowania nie pozwoliłaby Agencji pomieścić pasażerów w zamówionym obiekcie, może Agencja umieścić pasażera w tym samym miejscu w innym obiekcie tej samej kategorii.
13. REKLAMACJE • W przypadku reklamacji, musi pasażer o swoich roszczeniach jak najszybciej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować przedstawiciela Agencji, hotelarza, właściciela apartamentu lub Agencję. Jeśli pasażer nie zdoła rozwiązać powstałego problemu na miejscu, musi jeszcze w trakcie trwania pakietu o tym obowiązkowo poinformować Agencję na piśmie lub telefonicznie. Agencja rozpatrzy reklamację na podstawie pisemnego roszczenia złożonego przez pasażera w przepisanym terminie 8 dni od zakończenia podróży. Agencja nie rozpatruje reklamacji, o których Agencja nie została powiadomiona przynajmniej ustnie w trakcie trwania pakietu, oraz reklamacji złożonych po upływie terminu z poprzedniego zdania. Bez pisemnej reklamacji Agencja nie rozpatrzy roszczeń o obniżenie cen, roszczeń odszkodowawczych lub innych. W celu szybszego i bardziej efektownego rozwiązania reklamacji, Agencja zaleca, aby pasażer do swojego pisemnego roszczenia o obniżenie cen, roszczenia odszkodowawczego lub innego załączył odpowiednie zaświadczenie hotelarza, przewoźnika lub innej odpowiedniej osoby o stanie faktycznym, na którym pasażer opiera swoje roszczenie. Jeśli nie doszło do realizacji programu lub poszczególnych usług z winy Agencji, ma pasażer prawo do odszkodowania w wysokości realnej wartości niewykonanych usług. Wysokość odszkodowania określa się za pomocą postanowień tabeli Frankfurckiej, zalecanej przez Zrzeszenie Konsumentów Słowenii (Zveza potrošnikov Slovenije).
14. PRZEPISY ZDROWOTNE • W przypadku, gdy program wymienia lub zawiera wymóg szczepień, ma każdy pasażer obowiązek zapewnienia międzynarodowego certyfikatu - żółtej książeczki z wpisanymi wykonanymi szczepieniami.
15. BAGAŻ • Transport bagażu jest do określonej wagi ustalonej przez przewoźnika bezpłatny. W transporcie lotniczym ma pasażer prawo do bezpłatnego transportu pewnej wagi bagażu (wg reguł przewoźnika), a za każdy dodatkowy kilogram bagażu pasażer wykona dopłaty sam na miejscu w odpowiedniej walucie lub zgodnie z regułami przewoźnika. Dzieci do lat 2 nie mają prawa do bezpłatnego transportu bagażu. Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracony lub uszkodzony bagaż. O zaginionym lub uszkodzonym bagażu pasażer sam zawiadamia przewoźnika lub hotel. W przypadku transportu lotniczego, za bagaż odpowiada wyłącznie przewoźnik lotniczy na podstawie przepisów obowiązujących w międzynarodowym transporcie pasażerskim. W przypadku zagubienia bagażu powinien pasażer wypełnić odpowiedni formularz linii lotniczej, która wykonała przewóz, oraz przedłożyć go przedstawicielowi linii lotniczej, przy czym jeden egzemplarz zachowuje dla siebie. Na podstawie formularza linia lotnicza wypłaci odszkodowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w międzynarodowym transporcie lotniczym.
16. UTRATA DOKUMENTÓW • Jeżeli pasażer w podróży zgubi dokumenty lub są mu one skradzione, ale są niezbędne do dalszej podróży lub do powrotu do domu, ma obowiązek uzyskania nowych dokumentów na własny koszt. Przy załatwianiu formalności z tym związanych może zwrócić się po poradę do kierownika podróży lub przedstawiciela Agencji. W przypadku, gdy musi pasażer z powodu utraty lub kradzieży dokumentów przerwać podróż, nie przysługuje mu prawo do proporcjonalnego zwrotu zapłaconej ceny pakietu.
17. INFORMACJE • Informacje, które pasażer otrzyma w miejscu zgłoszenia uczestnictwa, nie obowiązują Agencję bardziej niż przytoczenia w programie pakietu względnie w ofercie.
18. KATEGORYZACJA OBIEKTÓW ZAKWATEROWANIA • Kategoryzacje obiektów zakwaterowania (ilość gwiazdek lub kategoria obiektów) wymienione w katalogach, programach lub ofertach pakietów turystycznych Agencji, są kategoryzacjami lokalnymi lub krajowymi, a nie kategoryzacjami Agencji, dlatego Agencja za nich nie odpowiada. Niektórym obiektom nadano agencyjną OCENĘ obiektu (takie oceny opierają się na wieloletnim doświadczeniu, pochwałach i komentarzach), która może odbiegać od oficjalnej kategoryzacji obiektu i ma jedynie charakter informacyjny.
19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, niezależnie od formy, w której są one wyrażone, takie jak: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, lokalizacja (telefon może wydawać lokalizację), identyfikator internetowy (adres IP), adres e-mail, numer telefonu itp.
Przetwarzanie danych osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, a to w sposób zautomatyzowany, a kiedy chodzi o ręczne przetwarzanie danych, te dane są częścią zbioru danych osobowych lub przeznaczone są do włączenia do zbioru danych osobowych, a chodzi w szczególności o zbieranie, uzyskiwanie, wpisywanie, porządkowanie, zapisywanie i przechowywanie, adaptowanie i modyfikowanie, odzyskiwanie, umożliwianie wglądu, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, klasyfikowanie i łączenie, blokowanie, nadawanie charakteru anonimowości, usuwanie i niszczenie; przetwarzanie może być ręczne lub zautomatyzowane.
Ochrona danych osobowych zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).obowiązującą) jest obowiązkiem wszystkich pracowników Agencji, włącznie z wykonującymi pracę na podstawie prawnej innej niż umowa o pracę, a obowiązek ta trwa nawet po ustaniu zatrudnienia, wykonywania pracy lub zadań lub świadczenia usług operatora i określony jest w Regulaminie w sprawie ochrony danych osobowych bazującym na Rozporządzeniu (UE) 2016/679.
Agencja gromadzi i przechowuje oraz zarządza następującymi rodzajami danych osobowych użytkowników/zamawiających:
imię i nazwisko zamawiającego - osoby fizyczne / nazwa firmy - osoby prawne;
adres miejsca zamieszkania / siedziba firmy dla osób prawnych;
numer telefonu, numer telefonu komórkowego i adres e-mail;
numer podatkowy dla osób fizycznych / numer podatkowy i numer rejestracyjny dla firm;
dane bankowego rachunku transakcyjnego w celu zorganizowania wykonywania płatności za usługi operatora na podstawie faktury elektronicznej / stałego zlecenia;
 
Za zgodą klienta (formularz elektroniczny/drukowany) może Agencja dla potrzeb analizy danych dotyczących oferty usług zbierać również inne dane klienta.
Dane są przetwarzane w następujących celach:
dostarczanie dokumentów związanych z zamówionymi usługami (dostawa, rozliczenia usług Agencji oraz aktualności w zakresie usług Agencji)
regularne informacje - bezpłatne e-wiadomości, drukowane ulotki lub zawiadomienia telefoniczne lub krótkie wiadomości SMS
polepszenie ukierunkowania wysyłania wiadomości i informacji o innych usługach i korzyściach w naszej ofercie
podnoszenie jakości naszych usług
dla potrzeb analiz Agencji i pomiarów ustalających poziom korzystania z naszych usług
Klienci mogą swoje zamówienia uzupełniać, poprawiać lub anulować korzystając z adresu polska@skifun.eu.
Usługi on-line SKIFUN korzystają z plików cookie, które są zainstalowane na komputer użytkownika.
Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) może Agencja przesyłać do Klienta wszystkie swoje powiadomienia za pośrednictwem adresu e-mail na adres podany Agencji przez Klienta. Agencja jest gotowa do wysyłania faktur Klientowi w formie elektronicznej (dokument PDF) e-mail-em lub pocztą (wydruki).
Agencja ma prawo do przechowywania danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR) oraz do korzystania z tych danych w celu regularnego wysyłania informacji na temat własnych nowych i istniejących już usługach.
20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE • W razie sporu między stronami, właściwym sądem dla rozwiązywania sporu jest rzeczowo właściwy sąd w Bydgoszcie.
WARUNKI PŁATNOŚCI
REZERWACJE, WPŁATY I RABATY • Jako wiążące przyjęcie oferty Agencji uważa się, oprócz wyraźnego pisemnego zgłoszenia uczestnictwa lub podpisania umowy, również każde zamówienie przekazane ustnie lub na piśmie, telefonicznie lub przez Internet. Zamówienie musi zawierać imię i nazwisko pasażera i innych uczestników, ich daty urodzenia oraz adresy miejsca pobytu stałego i ewentualnego pobytu tymczasowego.
Umowa zostanie zawarta po zatwierdzeniu jej podpisami pasażera i Agencji w ciągu 24 godzin, a w przypadku sprzedaży telefonicznej lub internetowej w dniu otrzymania przez Agencję płatności za zarezerwowany pakiet w całości lub płatności częściowej zgodnie z ustaleniami w umowie/zgłoszeniu uczestnictwa. Kwota zapłacona przez pasażera podczas zgłoszenia uczestnictwa wynosi tyle, ile podano na fakturze proforma lub na fakturze, i stanowi wartość dotychczas świadczonych usług oraz jej zapłaceniem ostatecznie zatwierdza się rezerwację. Pozostałą część wartości umowy/rezerwacji musi pasażer zapłacić zgodnie z datami i terminami wskazanymi na fakturze proforma lub fakturze. W przypadku, gdy pasażer nie ureguluje swoich zobowiązań w terminach, wskazanych na fakturze proforma lub fakturze, uważa się, że pasażer jednostronnie zrezygnował z umowy/rezerwacji.
Pasażer może zapłacić za zarezerwowany pakiet następującymi formami płatności:
- gotówką w biurze Agencji
- kartą kredytową w biurze Agencji
- kartą kredytową w sklepie internetowym
- przelewem na bankowy rachunek transakcyjny
OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I CENNIK USŁUG • Przy zawieraniu umowy pobieramy opłatę za zgłoszenie uczestnictwa w wysokości 15 EUR. W przypadku rezerwacji na stronie www.skifunpoland.pl opłata za zgłoszenie uczestnictwa nie jest pobierana.
Copyright © 2018 SKIFUN.eu™ / Wszelkie prawa zastrzeżone.