+359 87 650 4087
Влезте в профилаНОВА РЕГИСТРАЦИЯ

* Тази информация не е задължителна
* Тази информация не е задължителна


ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия на “Рапсоди Травел България” ООД за организирани туристически пътувания (ОТП) и тяхната продажба на крайни клиенти – Туристи
 
I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 1. Предмет на настоящите общи условия се явява продажбата на туристически пътувания – ТП (комплекс от основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване, транспортиране и хранене на Туристите, а също други услуги, в зависимост от целите на пътуването), предоставяни от Туристическия агент и оформени в туристически ваучер на Туриста. Конкретните условия на ТП и сроковете за неговото извършване се указват в Договор за организирано туристическо пътуване (ДОТП), туристически ваучер (издава се след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи, които се явяват неразривна част от сключения договор.
 2. Туристическият агент поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и осъществи ТП. 
 3. Записването на Туриста се извършва непосредствено в офисите на Туристическия агент. Конкретните желания на Туриста за срока на предоставяне, състава и категорията на услугите, включващи се в ТП, се отразяват в съответно съставените документи. Потвърждаването на възможността да се предоставят на Туриста желаните от него условия, се извършва от Туристическия агент. Информацията, предоставяна в офисите на Туристическия агент е актуална и се ползва с приоритет пред тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници. Предоставената от Туристическия агент информация за организирани пътувания, без да е сключен ДОТП, е със срок на валидност 7 дни, след което са възможни съществени промени.
 4. Стойността на ТП, съответстващ на желанието на Туриста, се определя за всеки конкретен случай в USD – щатски долари, € - евро и/или левове. Заплащането се извършва в левове по централния курс на БНБ в деня на плащането. Издаваният на Туриста ваучер се явява потвърждение на извършеното пълно плащане. Извършеното записване на Туриста за ТП обвързва Туристическия агент, за изпълнение на задълженията му, само след заплащане цялата сума на избраната програма.
 5. Съпроводителни документи към пътуването се явяват пътните билети, туристическите ваучери, застрахователната полица, препоръките за правилата на поведение и лична безопасност по време на извършването на ТП. Съпроводителните документи, оформени по установения ред, Туристът може да получи след предварителна договорка в офис на Туристическия агент или от негов представител непосредствено преди пътуване. В срок между 10 и 7 работни дни преди началото на пътуването е необходимо Туристът да посети офиса на Туристическия агент, в който е сключен договора, за да му бъде предоставена информацията по чл.86 от Закон за туризма (ЗТ). При записване в последния момент тя се предоставя при сключване на договора.
 6. Когато ДОТП е сключен чрез Туристически агент (Турагент), то последният предоставя на Туристите информацията по чл.80, 81, 86, 87, 89 от ЗТ, включително друга такава, предвидена в законодателството ни. За информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, по повод и/или във връзка с ТП, Туристите се обръщат на първо място към Турагента и само при невъзможност за разрешаването им към Туристическия агент.
II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТA
 1. С подписването на настоящият ДОТП се заплаща депозит в размер на 50% на човек. Останалата сума в размер на 50% се заплаща минимум 30 /триедесет/ календарини дни преди датата на отпътуване.
 1. Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения, когато Туристическият агент направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако измененията на ТП, осъществени до неговото начало, са писмено съгласувани между страните, то претенции по изменението на условията на тура Туристическият агент не приема и не носи отговорност. В тези случаи влизат в сила условията, изложени в точка 24 от настоящите общи условия.
 2. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туристическия агент, включително като представи необходимите документи, за осъществяването на ТП.
 3. Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България. Турист под 18 годишна възраст, пътуващ с един от родителите или без родител, задължително трябва да притежава и представи на граничните власти пълномощно, удостоверяващо съгласието на другия родител или родителите, респективно попечителите, за пътуване зад граница.  
Туристът е длъжен да заплати стойността на ТП в уговорените срокове. Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете, отделно.
 1. Да спазва законите на страната, за която пътува, както и да напусне държавите, включени в екскурзията/почивката заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички произтичащи последици са за негова сметка и Туроператорът не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
         При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна             на Потребителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.
        
 1. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен      риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно   международните медицински изисквания.
 1. Ако Потребителят или друго лице по резервацията е лице с увреждания или с намалена подвижност, което изисква специални мерки, това трябва да бъде съобщено на Туроператора  в момента на записване на пътуване и сключване на договора, за да може Туроператорът  да предприеме необходимите мерки, съгласно изискванията на Българското и Европейско законодателство.
 2. Ако здравословното състояние на КЛИЕНТА (наличие на хронични заболявания, бременност и др.) налага това, негово задължение е да се консултира с личния си лекар за влиянието, което могат да окажат свързаните с пътуването промени в климатичните и др. условия, а също и да осигури евентуално необходимите за времетраенето на пътуването медикаменти.
 3. Потребителят има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. В тези случаи, наред с други възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 30 лв. В срок до 30 дни преди датата на пътуването за самолетните програми и в срок до 7 дни преди датата на пътуване за автобусните програми. 
 4. В случаи на вече издадени самолетни билети и тяхното надлежно представяне, може да бъде спазена в зависимост от изискванията, сроковете и условията за промяна на име от авиокомпанията, издала съответния самолетен билет, срещу заплащане на глоба или пълна такса за издаване на нов самолетен билет.
 5. С подписването на ДОТП Туристът декларира, че преди сключването на договора, Туристическият агент му е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и санитарните изисквания в страната/ите, в която/които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършването на ТП.
 6. Групови пътувания, при които се сключва само с един организатор /представител/ по приложен списък, последният удостоверява с подписа си сключването на договора, както и приемането и получаването  на общите условия.  Организаторът/Представителят се задължава да предаде копия от сключения договор и общите условия на Потребителите. Потребителите по приложения списък са солидарно отговорни с него в случай на неизпълнение на клаузите по така сключения договор.
 7. Лицето, подписало ДОТП, представлява интересите на всички Туристи, чиито имена фигурират в договора, като отговаря за техните лични данни, а така също за изпълнение на всички задължения по договора, както и подпомага 3-те лица да окажат съдействие за провеждане на ТП.
 
III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРЕСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ
 1. Туристическият агент не гарантира получаването на виза, а поема само задължението да осигури необходимите формуляри и внесе исканите от Туриста документи пред компетентните органи и служби, включително като извършва уведомяване за необходимостта от интервю. Туристът отговаря за редовността и точното оформление на своя задграничен паспорт по време на ТП.
Туристическият агент извършва медицинско застраховане /МЗ/ на Туриста, заминаващ извън пределите на Република България, което е валидно за времето на пребиваване в чужбина за периода, посочен в договора и планинско застраховане /ПЗ/ на Туриста, практикуващ пешеходен и/или ски, и/или спалео туризъм, което е валидно за времето на ТП. Разходите, свързани със застраховането, се включват в стойността на ТП, освен ако в ГОТП не е предвидено друго. 
 1. Туристическият агент извършва настаняването в превозното средство, по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.
 1. Туристическият агент установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. Туристическият агент има право да променя крайната цена в договора, когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.), както и при промяна на летищните такси. Цената се променя пропорционално на извършеното поскъпване, като Туристът се уведомява своевременно за това. Туристическият агент може да променя по всяко време сроковете и програмата на ТП, с оглед обезпечаване безопасността на туристите.
 2. В случай на несвоевременно заплащане, Туристическият агент има право по свой избор да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация, включително като развали договора, със съответните последици, предвидени в договора и Общите условия.
IV.ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ
 1. Разплащанията за предоставените по настоящия договор туристически турове се извършват от Туриста в левове, в левовата равностойност на $ - USA (щатския долар) или € евро, по официалния курс на БНБ към деня на плащането. В случай на растеж на курса на $ - USA (щатския долар) или € евро към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% (един процент), Туристическият агент си запазва правото да изменя цената по ДОТП. Заплащането се извършва в офис на Туристическия агент, респективно Турагента, в същия или най-близкия град или по банков път.
 1. В случай на неспазване от Туриста на сроковете за заплащане на предоставените от Туристическия агент ТП, се дължи неустойка в съответствие с т.24.
V.    УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ТУРОВЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
 1. В изключителни случаи, във върховия период на туристическия сезон, Туристическият агент може да извършва замяна на хотела, указан в издадените документи, с хотел от същата или по-висока категория, по същата дестинация, без промяна на общата цена на ТП. В тези случаи Туристът се информира веднага, след извършването на съответната промяна.
 1. Двете страни са в правото си да поискат изменение или разваляне на сключения индивидуален договор до началото на ТП в следните случаи:
 • Ако не могат да бъдат обезпечени уговорените от страните състав и качество на услугите, включващи се в ТП;
 • Ако не се набере минималният брой туристи в група, необходим за осъществяването на ТП;
 • Непредвиден ръст на транспортните тарифи, въвеждането на нови или повишаването на действащите ставки на данъци и налози, рязкото изменение курса на националната валута.
 1. При положение, че не се набере минимален брой туристи /само ако е указан в съответната оферта/, на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 14 дни преди началото Туристическият агент, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.
VI. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
 1. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, а именно по автобусните програми: При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от Туристическия агент на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от пълната стойност на ТП:
 • Повече от 3 месеца преди датата на пътуване – 0% процента;
 • От 3 месеца до 40 дни – 30% /тридесет/ процента;
 • От 39 до 9 дни – 70% /седемдесет/ процента;
 • По-малко от 8 дни до началото на ТП – 100% /сто/ процента;
Незаплащането в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.
В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки по самолетните екскурзии :
 • В случай на закупуване на самолетни билети, стойността на самолетния билет се възстаноявява според условията на авиокомпанията.
Към основният пакет за настаняване:
 • Повече от 3 месеца преди датата на пътуване – 0% процента;
 • От 3 месеца до 40 дни – 30% /тридесет/ процента;
 • От 39 до 20 дни – 70% /седемдесет/ процента;
 • По-малко от 20 дни до началото на ТП – 100% /сто/ процента
 
 1. Часовете, свързани с пътувания и различни други мероприятия са ориентировъчни, като в зависимост от разстоянията и ситуацията са възможни промени, за които Туристите се уведомяват своевременно.
 1. Туристическият агент не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал.
 2. Туристическият агент не носи отговорност и не обезщетява вреди за събития, които са вследствие свободния избор на туристите за прекарване на времето си /екскурзии, посещения на музеи, забележителности и т.н.
 3. Отговорността на Туристическия агент пред Туриста е ограничена до списъка от услуги, уговорени в ТП. В случай на непредоставяне на услуги или изменения на техните условия, на Туриста се връща разликата до стойността на обслужването, изключвайки самолетния билет, застрахователните полици и стойността на услугите на трети лица. При възникване на извънредни ситуации Туристите са длъжни да се придържат към поведение и извършването на действия и/или бездействия, така че да бъдат направени минимални разходи, свързани с престой или пътуване до мястото на започване на ТП
Сумата, изплащана от Туристическия агент в качеството си на обезщетение за вреди, не може да превишава стойността на ТП.
При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.94, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.
VII.РЕКЛАМАЦИИ
 1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност – при първа такава, да уведоми и запознае Туристическия агент с възникналия проблем, с оглед своевременното оказване на съдействие.
 1. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало произшествието, като се състави констативен Протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.
 2. Рекламации на Туриста по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат пред Туристическия агент в продължение на 14 (четиринадесет) дни от момента на завършването на ТП.
 3. Рекламацията се извършва от Туриста в писмен или устен вид, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туристическият агент може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус. Туристическият агент разглежда получената рекламация в течение на месечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.
 4. За рекламации, подадени от Туриста, при нарушаване на общите условия, Туристическият агент не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туристическия агент. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност пред компетентните органи.
 5. Всички спорове между страните се разрешават от гражданските съдилища в страната.
VIII.ФОРС-МАЖОР
 1. Туристическият агент се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.
 1. Туристическият агент е длъжен за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията му, своевременно да извести Туриста.
 2. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туристическия агент на своите контрагенти, Туристическият агент се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването и.
IX.ДРУГИ УСЛОВИЯ
 1. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на Туристическия агент, където е сключен договорът, респективно - посочените от Туриста адрес, телефон или e-mail.
 1. Всички изменения и допълнения между “Рапсоди Травел България” ООД и Туриста, в допълнение към сключения договор, се оформят в писмен вид, с подписи на страните или техни упълномощени представители.
Всички права запазени